EEN TIJD VAN GEESTELIJKE DUISTERNIS

Het vierde gebod wijst openbaart God als Schepper van hemel en aarde

In het vierde gebod wordt God geopenbaard als de Schepper van hemel en aarde. Het maakt daardoor een onderscheid tussen Hem en de afgoden. De zevende dag werd als een gedenkteken van het scheppingswerk en als een rustdag voor de mens ingesteld. Het moest de mens voortdurend herinneren aan God als de bron van alle leven en voorwerp van verering en aanbidding.

Satan wil de mens afleiden van zijn trouw aan God en van de gehoorzaamheid aan Zijn wet. Daarom keert hij zich vooral tegen het gebod dat naar de Schepper verwijst. 

Vieren van de zondag vindt zijn oorsprong in ‘geheimenis der wetteloosheid’

De protestanten beweren tegenwoordig dat de zondag door de opstanding van Christus op die dag tot christelijke sabbat is verheven. Daar is echter geen enkel bewijs voor te vinden in de Bijbel. Christus en Zijn apostelen hebben de zondag die eer niet bewezen. Het vieren van de zondag als een christelijke instelling vindt zijn oorsprong in het ‘geheimenis der wetteloosheid’ (2 Thessalonicenzen 2:7), dat reeds in Paulus’ dagen in werking was. 

Waar en wanneer heeft de Here dit geesteskind van het pausdom aangenomen? Welke geldige reden  kan men aanvoeren voor een verandering die de Schrift niet goedkeurt?

In de zesde eeuw had het pausdom al een stevige positie verworven. De zetel van zijn macht  was gevestigd in de hoofdstad van het keizerrijk en bisschop van Rome werd tot hoofd van de hele kerk uitgeroepen. Het heidendom had plaats gemaakt voor het pausdom.

En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. (Openbaring 13:2)

Toen begonnen de 1260 jaren van pauselijke onderdrukking, die waren aangekondigd in de profetieën van Daniël en de Openbaring. (Daniël 7:25 en Openbaring 13:5-7). De christenen werden voor de keus gesteld hun geloof de rug toe te keren en de roomse ceremoniën en eredienst te aanvaarden óf de rest van hun leven door te brengen in kerkers en ter dood gebracht te worden op de pijnbank, de brandstapel of het schavot.

Toen gingen de woorden van Jezus in vervulling:

En gij zult overgeleverd worden zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden, en zij zullen sommigen van u doden, en gij zult door allen gehaat worden om Mijns naams wil. Lucas 21:16,17

De vervolgingen die over de gelovigen losbarstten waren heviger dan ooit tevoren en de wereld werd één groot slagveld. Eeuwenlang vond de gemeente Christus een toevlucht in de afzondering en de eenzaamheid. De profeet zegt in dit verband:

En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd en zestig dagen onderhouden zou worden. (Openbaring 12:6)

Toen de rooms-katholieke kerk aan de macht kwam, begonnen de donkere Middeleeuwen. Naarmate haar macht groeide, werd die duisternis groter. Het geloof in Christus, het ware fundament, werd op de paus van Rome overgedragen. De mensen vertrouwden niet meer op de Zoon van God voor de vergeving van hun zonden en hun eeuwige zaligheid, maar richtten hun blik naar de paus en naar de priesters en prelaten die hij met macht had bekleed. Men leerde hen dat de paus hun aardse middelaar was en dat niemand tot God kon komen dan door hem; men zei ook dat hij Gods vertegenwoordiger was en dat de mensen hem daarom onvoorwaardelijk moesten gehoorzamen. Als ze van deze bevelen afweken, was dat al een reden om de strengste  straffen op het lichaam en de geest van de overtreders toe te passen.

Zo werden de harten van de mensen van God afgeleid en keken ze op naar feilbare, dwalende en wrede mensen en naar de vorst der duisternis, die zijn macht door hen uitoefende.

De zonde werd vermomd onder de dekmantel van heiligheid. Wanneer de Schrift wordt onderdrukt en de mens zichzelf boven alles verheft, kan men slechts bedrog, misleiding en verderfelijke goddeloosheid verwachten.

Door de verheffing van menselijke wetten en overleveringen werd de verdorvenheid, die altijd volgt op de verwerping van Gods wet, openbaar.

Wij gaan in een volgende overdenking hiermee verder…

(bron: Het Grote Conflict)