In Openbaring 13 wordt gesproken over het beeld van het beest. Maar wat is dat eigenlijk en hoe zal dit tot stand komen? Het beeld wordt gemaakt door het beest met de twee horens, wat geïdentificeerd is als de Verenigde Staten. De uitleg hiervoor laten we in deze studie even voor wat het is. Nu gaan we het hebben over het beeld, van het beest.

Het ‘beeld’, zoals het in Openbaring 13 gebruikt wordt, is het zelfde als een ‘afbeelding’. In de King James-vertaling wordt het woord ‘image’ gebruikt, wat dan ook geen verwarring schept over wat met het woord ‘beeld’ bedoeld wordt. In de Nederlandse taal kan een ‘beeld’ ook een stenen of gegoten beeld zijn. Maar al bestaan deze woordspelingen niet voor niets en kunnen er zodoende heel bijzondere openbaringen uit het Woord naar voren komen, (denk bijvoorbeeld aan het gouden beeld uit Daniël 3 dat aanbeden moest worden!) wordt hier met een ‘beeld’, een ‘afbeelding’ bedoeld. Een ‘kopie’.

 Een ‘kopie’ heeft de eigenschappen van het origineel, het doet als het origineel en toch is het niet het origineel.

Het ‘beest’, waar dit ‘beeld’ voor, of van gemaakt moet worden, is hetbeest uit de zee’, dat beschreven wordt in Openbaring 13:1-10 en dit ‘beest’ is geïdentificeerd als het pausdom, dat uit het Romeinse Rijk is voortgekomen. Als we dus willen weten hoe het ‘beeld’ eruit gaat zien, moeten we bekijken wat de eigenschappen van het origineel, het pausdom, waren… Even een stukje geschiedenis voor de protestanten, die het ‘vergeten’ zijn;

Toen de eerste gemeente afvallig werd omdat velen van de eenvoud van het evangelie waren afgeweken en heidense riten en gebruiken overnamen, trok Gods Geest zich terug. De kerkelijke leiders wilden het geweten van de mensen beheersen en zochten steun bij de wereldlijke overheid. Zo ontstond het pausdom: De kerk beheerste de wereldlijke macht en gebruikte haar om haar eigen doelstellingen te bevorderen. Ze deed dit vooral om zogenaamde ‘ketterijen’ te bestraffen.

De Verenigde Staten zullen een beeld voor het beest kunnen maken wanneer de kerk een zodanige controle over de staat heeft, dat ze de staat kan gebruiken om haar doelstellingen te verwezenlijken! De kerk en staat worden weer één, net zoals dit het geval was met de roomse kerk en de Europese staten in de ‘middeleeuwen’.

Niet veel mensen hebben in de gaten dat dit beeld van het beest momenteel in de VS tot stand gebracht wordt.  Niet veel mensen beseffen hoe bijzonder deze ontwikkeling werkelijk is! God heeft in Zijn Woord te kennen gegeven dat dit zou gebeuren, terwijl de Grondwet van de Verenigde Staten dit absoluut verbied!

Amendement I van de Grondwet van de Verenigde Staten is een onderdeel van de Bill of Rights, die in 15 december 1791 werd toegevoegd aan de constitutie. Het artikel verbiedt het Congres om wetten aan te nemen die een staatsgodsdienst creëren of één godsdienst boven een ander plaatsen, het recht op vrijheid van godsdienst verbieden, de vrijheid van meningsuiting of de persvrijheid belemmeren of de vrijheid van vereniging hinderen. Bron: Wikipedia

Gods Profetisch Woord overstijgt alle wetten, verwachtingen en overtuigingen!

De president waar heel de Wereld vol angst en afschuw op reageerde, wordt op deze foto omgeven door een groep charismatische geestelijke leiders. Het schijnt zo te wezen, dat Trump zijn verkiezings-overwinning te danken heeft aan de stemmen die hij kreeg van de achterban van de charismatische kerken… Deze ‘gift’ van de kerk geeft Trump de ‘morele plicht’ om iets terug te geven aan de kerk.. Misschien een ‘geest’ en een ‘stem?’

En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Openbaring 13:15

Wie Trump en zijn regering volgt, zal merken dat Trump doet wat hem gevraagd wordt… Onlangs nog werd Jeruzalem door Amerika benoemd tot hoofdstad van Israël en werd de Amerikaanse ambassade verplaatst naar de ‘nieuwe hoofdstad.’ Dit soort acties stonden echt niet op Trump z’n verlanglijstje vóórdat dit gevraagd werd door zijn geestelijk-leiders. De kerk bestuurt de staat, net zoals het pausdom dit eeuwenlang gedaan heeft! Dit is het beeld van het beest!

Moge de HEERE ons behoeden en bewaren.