Jezus had Zijn discipelen beloofd:

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. Joh.14:26

Maar wanneer Die komt, de Geest van de Waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid,… en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Joh.16:13

De Bijbel leert duidelijk dat deze beloften helemaal niet beperkt waren tot de tijd van de apostelen, maar dat ze zijn gegeven aan Christus’ gemeente van alle tijden. Jezus geeft Zijn volgelingen deze verzekering:

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Mat.28:20

Paulus zegt dat de gaven en openbaringen van de Geest aan de gemeente werden gegeven ” om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus.” Efeze 4:12-15

De apostel bad voor de gelovigen in Efeze 1:17-19                   

…opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de Geest van Wijsheid en van Openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de Hoop van Zijn roeping is en wat de rijkdom is van de Heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen en wat de allesovertreffende Grootheid van Zijn Kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de Sterkte van Zijn Macht.

Met deze woorden smeekte Paulus de invloed van Gods Geest voor de gemeente te Efeze af, om hun verstand te verlichten en hun geest te verhelderen opdat ze de diepten van Gods Heilig Woord zouden kunnen begrijpen.

 

 

 

 

 

Bron: EGW