Niemand kan werkelijk uitblinken in kennis en invloed tenzij men verbonden is met de God van Wijsheid en macht …

Alle menselijke wijsbegeerte heeft geleid tot verwarring en schande wanneer God daarin niet werd erkend als alles in allen …

De grootste intellectuelen van de wereld worden verward en raken verloren in hun pogingen tot onderzoek van wetenschappelijke zaken en de openbaring, wanneer ze niet door Gods Woord worden verlicht. De Schepper en Zijn werken gaan het menselijk bevattingsvermogen te boven en omdat de mensen Gods werk en wegen niet op natuurlijke gronden kunnen verklaren, maken ze de gevolgtrekking dat de geschiedenis van de Bijbel onbetrouwbaar is.

Velen zijn er zo zeer op uit om God buiten het uitoefenen van soevereine wil en macht in de gevestigde gang van zaken in het universum te sluiten, dat zij de mens, het edelste deel van de schepping verlagen. De theorieën  en speculaties van de wijsbegeerte willen ons doen geloven dat de mens door geleidelijke ontwikkeling is ontstaan, niet slechts uit een woeste staat, maar uit de laagste vorm van de onbezielde schepping. Zij vernietigen de waardigheid van de mens, omdat zij Gods wondermacht niet willen erkennen.

God heeft het menselijk verstand verlicht en een stroom van kennis over de wereld gebracht door ontdekkingen van kunst en wetenschap. Maar zij, die dit alles slechts bezien vanuit een zuiver menselijk standpunt, zullen beslist tot verkeerde gevolgtrekkingen komen. De dorens van dwaling, twijfel en ongeloof worden vermomd door de bedekking van filosofische en wetenschappelijke gewaden.

Satan heeft deze ingenieuze manier bedacht om mensen af te trekken van de levende God, van de waarheid en de godsdienst. Hij verheft de natuur boven de Schepper der natuur.

Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.” Kolossenzen 2:8