Niemand hoeft zich te laten misleiden!

Niemand hoeft zich te laten misleiden door de leugenachtige beweringen van het Spiritisme. God heeft de wereld voldoende licht gegeven, om mensen te laten ontdekken, waar de valstrik zit. Zoals we al eerder besproken hebben, en hebben aangetoond, is de theorie, die de fundamentele basis vormt van het Spiritisme, in strijd met de meest duidelijke uitspraken van de Schrift.

De Bijbel zegt, dat doden helemaal niets weten, dat hun gedachten of plannen vergaan zijn. Ze hebben geen deel aan iets wat onder de zon geschiedt. Ze weten niets van de vreugde en het verdriet van de mensen die hen op aarde het dierbaarst waren.

Bovendien heeft God uitdrukkelijk verboden, opzettelijk contact te zoeken met geesten van overledenen. In de dagen van de Hebreeën, bestond er een groep mensen die beweerden, net als vandaag spiritisten doen, dat zij met doden in contact konden komen. Maar deze ‘geesten van doden’, zoals deze bezoekers uit andere werelden genoemd werden, zijn volgens de Bijbel ‘geesten van demonen’.

We gaan een aantal teksten uit Gods Woord vergelijken met elkaar.

“Israël verbleef in Sittim, en het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab. Die nodigden het volk uit bij de offers aan hun goden, en het volk at en boog zich voor hun goden neer. Toen Israël zich zo aan Baäl-Peor koppelde, ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Israël.” Numeri 25:1-3

“Ook koppelden zij zich aan Baäl-Peor, zij aten de offers voor de doden.” Psalm 106:28

“Nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren en niet aan God, en ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt.” 1 Korinthe 10:20

“Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God.” Openbaring 16:14

Omgang met geesten is voor de HEER een gruwel

De omgang met geesten van doden wordt een gruwel voor de Heer genoemd. Er gold een plechtig verbod voor, onder bedreiging van de doodstraf.

“U mag u niet wenden tot de dodenbezweerders en tot de waarzeggers. U mag hen niet raadplegen, zodat u zich met hen verontreinigt. Ik ben de HEERE, uw God.”          Leviticus 19:31

“Wanneer een man of een vrouw in verbinding staat met de geest van een dode, of een waarzegger is, moeten zij zeker ter dood gebracht worden. Men moet hen met stenen stenigen. Hun bloed rust op henzelf.” Leviticus 20:27

Alleen op de naam hekserij al wordt in onze tijd diep neergekeken. De bewering, dat mensen omgang kunnen hebben met boze geesten, wordt beschouwd als een fabeltje uit de donkere Middeleeuwen. Maar het Spiritisme heeft honderdduizenden aanhangers, ja zelfs miljoenen.

Het heeft zich een weg gebaand in wetenschappelijke kringen. Het is de kerken binnengedrongen. Het heeft zich de gunst verworven van wetgevende organen, en zelfs aan hoven van koningen. Deze mammoetmisleiding is niets meer dan een herleving, in een nieuwe vermomming, van de hekserij die al lang geleden veroordeeld en verboden is.

Als er geen andere aanwijzingen bestonden over het ware karakter van het Spiritisme, zou het voor christenen voldoende zijn, te weten, dat deze geesten geen onderscheid maken tussen gerechtigheid en zonde. En ook niet tussen de edelste en zuiverste apostelen van Christus en de meest verdorven knechten van de satan. Door voor te stellen, dat mensen met het laagste karakter in de hemel zijn, en daar hoog geëerd zijn, zegt de satan tegen de wereld:

“Het geeft niet, hoe goddeloos je bent. Het maakt niet uit, of je in God of de Bijbel gelooft of niet. Leef maar zoals je wilt: de hemel is jouw thuis.”

Spiritistische leraren zeggen eigenlijk: ‘Iedereen die kwaad doet, is in de ogen van de HEERE goed, Hij vindt Zelf vreugde in hen. Of: Waar is de God van het oordeel? Maleachi 2:17 Maar het Woord van God zegt:

“Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis.” Jesaja 5:20