Wist je dat … ? Onze generatie is echt blind!

Mensen van deze generatie zijn onvoorstelbaar blind. Duizenden mensen verwerpen het Woord van God, omdat ze dit ongeloofwaardig vinden. Maar misleidingen van de satan nemen ze gretig en vol vertrouwen aan. Sceptici en spotters keuren de bekrompenheid af van hen, die opkomen voor het geloof van de profeten en apostelen. Ze vermaken zich met het belachelijk maken van de heilige uitspraken in de Schrift over Christus en het verlossingsplan. Ze lachen over de vergelding, die de mensen die de waarheid verwerpen, zullen ontvangen. 

Ze doen alsof ze groot medelijden hebben met geesten, die zo bekrompen, zwak en bijgelovig zijn, om de eisen van God te erkennen en de voorschriften van Zijn wet te gehoorzamen. Ze lijken zo zelfverzekerd, alsof ze inderdaad een verbond met de dood en een overeenkomst met de hel hebben gesloten – alsof ze een onoverkomelijke en ondoordringbare wand hebben opgeworpen tegen de wraak van God.

Niets kan hen angst inboezemen. Ze hebben zich zó volledig aan de verleider overgeleverd, hebben zich zó nauw met hem verbonden, en zijn zó doordrongen van zijn geest – dat ze de kracht niet meer hebben, en zelfs niet het verlangen, om zich uit zijn valstrikken los te breken.

De satan heeft zich langdurig voorbereid op zijn laatste poging om de wereld te misleiden. De basis voor zijn werk heeft hij in de Hof van Eden gelegd, toen hij tegen Eva zei:

“U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult wezen en goed en kwaad kennen.” 

Genesis 3:4,5

Stukje bij beetje heeft hij de weg bereid voor zijn meesterstuk in misleiding:

de ontwikkeling van het Spiritisme

Hij heeft zijn doel nog niet volledig bereikt. Maar in het laatste restje van de tijd, zal hem dat zeker lukken. De profeet zegt:

“En ik zag … drie onreine geesten komen, die eruit zagen als kikvorsen. Want dit zijn de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de gehele bewoonde wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog van die grote dag van de almachtige God.”

Openbaring 16:13,14

Met uitzondering van de mensen, die door het geloof in Zijn Woord door de kracht van God bewaard worden, zal de hele wereld binnen de rangen van deze misleiding worden ingelijfd. De mensen worden in hoog tempo in slaap gesust tot een fataal gevoel van veiligheid. Zij zullen pas ontwaken, wanneer de toorn van God zal worden uitgegoten.

De HEERE God zegt:

“Ik stel het recht tot meetsnoer, en de gerechtigheid tot paslood; de hagel zal het toevluchtsoord van de leugen wegvagen, het water zal de schuilplaats overstromen. Dan zal uw verbond met de dood tenietgedaan worden, uw verdrag met het rijk van de dood zal geen stand houden. Trekt de overstromende gesel voorbij, dan zult u door hem vertrapt worden.”

Jesaja 28:17,18