Wist je dat … ? Het Woord van God is een schild!

God heeft Zich in Zijn Woord aan de mensen geopenbaard. Voor iedereen die deze waarheden aanneemt, zijn ze een schild tegen de misleidingen van satan. De mensen hebben deze waarheden uit het oog verloren en hebben daardoor de deur open gezet voor al het kwaad dat tegenwoordig overal in de godsdienstige wereld voorkomt.

Men heeft de aard en het belang van Gods Wet grotendeels uit het oog verloren. Verkeerde opvattingen over de aard, de onveranderlijkheid en het bindende karakter van Gods Wet hebben geleid tot dwalingen op het gebied van de bekering en de heiligmaking.

Dit heeft op zijn beurt geleid tot het verminderen van de godsvrucht.  In de verschillende kerken zijn er zeer toegewijde mensen die deze feiten erkennen en betreuren.

“Een van de oorzaken van deze bedreiging is het feit dat predikanten niet wijzen op het bindende karakter van Gods wet. Vroeger was het woord dat van de kansel werd gesproken een echo van het geweten …”

Onze beste predikanten maakten hun preken buitengewoon aantrekkelijk door het voorbeeld van de Meester te volgen door Gods wet, haar geboden en verboden op de voorgrond te plaatsen. Zij haalden steeds de twee grondregels aan; de wet is een afspiegeling van Gods volmaaktheid en de mens die de wet niet liefheeft, heeft ook het evangelie niet lief, want zowel de wet als het evangelie zijn als spiegels die het ware karakter van God weerkaatsen.

Dit gevaar leidt tot een ander: men onderschat de zonde, haar omvang en haar rampzalige gevolgen. De zondigheid van het niet gehoorzamen van de geboden is recht evenredig met de rechtvaardigheid van de geboden …

“Het gevaar dat we Gods rechtvaardigheid onderschatten, gaat heel vaak samen met de eerder genoemde gevaren. De predikanten van vandaag zijn geneigd Gods barmhartigheid meer tot een gevoel te verlagen dan haar tot een beginsel te verheffen. Het prisma van de nieuwe theologie scheidt wat God heeft samengevoegd. Is Gods wet goed of slecht? De wet is goed. Dan is de rechtvaardigheid ook goed, want daardoor wordt de wet toegepast. De gewoonte Gods wet en Zijn rechtvaardigheid, alsook de omvang en de rampzalige gevolgen van de ongehoorzaamheid van de mens niet naar hun juiste waarde te schatten, leidt ertoe dat de mens gemakkelijk de genade die God schenkt om verzoening te doen voor de zonde, onderschat.”

 

Zo verliest het evangelie zijn waarde en zijn belang in de ogen van de mensen en dan is het maar een kleine stap om ook de Bijbel te verwerpen.

Veel predikanten beweren dat Christus door Zijn dood de wet heeft afgeschaft en dat de mensen voortaan de eisen van Gods wet niet meer hoeven na te komen. Sommigen zeggen dat Gods wet een verschrikkelijk juk is en stellen de slavernij van de wet tegenover de vrijheid die het evangelie schenkt.

Maar dat was niet het standpunt van de profeten en de apostelen over Gods heilige wet. De apostel Jacobus, die na de dood van Christus schreef, noemde de Tien Geboden ‘de koninklijke wet’ en ‘de volmaakte wet, die der vrijheid’ (Jacobus 2:8 en 1:25)

De ziener van Patmos sprak een halve eeuw na Christus’ dood een zegen uit:

“Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.” Openbaring 22:14

De bewering dat Christus de Wet van Zijn Vader door de dood heeft afgeschaft, is uit de lucht gegrepen.

Als het mogelijk was geweest de wet te veranderen of af te schaffen, dan had Christus niet hoeven te sterven om de mens te redden van de straf die op de overtreding staat.

De dood van Christus schaft de wet dus helemaal niet af, maar bewijst juist dat de wet onveranderlijk is. Gods Zoon is naar deze wereld gekomen om de wet groot te maken en te verheerlijken. (Jesaja 42:21)

Christus zegt:

“Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden (…) Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet.”

Gods wet is van nature onveranderlijk. Zij is de openbaring van de wil en het karakter van de Wetgever.