Wist je dat … ? God is liefde en Zijn Wet is liefde

God is liefde en Zijn Wet is liefde. De twee grondbeginselen van de wet zijn; liefde voor God en liefde voor de medemens.

“Daarom is de liefde de vervulling der wet” (Romeinen 13:10)

Gods karakter is gerechtigheid en waarheid. Dit is ook de aard van Zijn Wet. De dichter van de Psalmen zegt;

Uw wet is waarheid” (Psalm 119:142)

Al uw geboden zijn gerechtigheid” (Psalm 119:172)

De apostel Paulus zegt;(Romeinen 7:12)

“Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed”

Zo’n wet moet even onvergankelijk zijn als de Wetgever, daar zij Gods Geest en Gods wil uitdrukt. Door de bekering en de heiligmaking worden de mensen met God verzoend. Daardoor gaan ze volgens de beginselen van Zijn wet leven. In den beginne werd de mens naar Gods beeld geschapen. Hij was in volmaakte harmonie met de natuur en met Gods wet. De beginselen van de gerechtigheid waren in zijn hart geschreven. Maar de zonde heeft de mens van Zijn Schepper vervreemd. Hij weerspiegelt het beeld van God niet meer. Zijn hart komt in opstand tegen de beginselen van Gods wet.

“Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens het kan dat ook niet”

Vernieuwd hart

Maar ‘alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft’ opdat de mens met God verzoend zou worden. Door de verdiensten van Christus kan hij weer in harmonie met Zijn Schepper leven. Zijn hart moet door Gods genade worden vernieuwd. Deze verandering wordt de wedergeboorte genoemd. Jezus zegt dat tenzij iemand wedergeboren is hij het Koninkrijk Gods niet kan zien.