De Tijd der Benauwdheid

“In die tijd zal Michaël opstaan,
de grote vorst,
hij die uw volksgenoten bijstaat.
Het zal een benauwde tijd zijn,
zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest
tot op die tijd.
In die tijd zal uw volk ontkomen:
ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.”

Daniël 12:1

Wanneer de boodschap van de derde engel aan de wereld is gebracht, komt er ook een eind aan Gods barmhartigheid tegenover de schuldige mensen. Gods volk heeft zijn taak volbracht. Ze hebben ‘de late regen‘, ‘de verkoeling van het aangezicht des Heren’ ontvangen en zijn voorbereid op de ‘ure der beproeving‘ die voor de deur staat.

De engelen ontplooien een grote activiteit in de hemel. Een engel die van de aarde komt, zegt dat zijn werk af is. De wereld is voor de laatste keer getoetst. Iedereen die Gods geboden heeft bewaard, heeft ‘het zegel van de levende God’ ontvangen. Dan komt er ook een eind aan Jezus’ middelaarschap in het hemelse heiligdom. Hij heft Zijn handen op en zegt ‘met luider stem‘: ‘Het is geschied‘. Alle engelen zetten hun kronen af wanneer Christus de plechtige woorden uitspreekt.

“Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd” Openbaring 22:11

Het eeuwige leven of de eeuwige dood

Er is een beslissing gevallen over het lot van alle mensen, namelijk het eeuwige leven of de eeuwige dood. Christus heeft verzoening gedaan voor Zijn volk en heeft hun zonden uitgedelgd. Het getal van Zijn onderdanen is vol. ‘Het koningschap onder de ganse hemel’ staat op het punt om aan de verlosten te worden gegeven. En Jezus zal voortaan heersen als Koning der koningen en Here der heren.

Gods genade verworpen

Wanneer Jezus het heiligdom verlaat, worden de bewoners van de aarde in duisternis gedompeld. In die angstaanjagende tijd moeten de rechtvaardigen het stellen zonder Middelaar voor het aangezicht van een heilige God. De ongelovigen worden niet meer in toom gehouden en Satan heeft nu allen die in hun onboetvaardigheid hebben volhard volledig in zijn macht. Er is een eind gekomen aan Gods geduld. De wereld heeft Gods genade verworpen, Zijn liefde niet aangenomen en Zijn wet overtreden. De ongelovigen hebben de genadetijd voorbij laten gaan. De Geest van God, tegen Wie ze zich hardnekkig hebben verzet, heeft zich tenslotte teruggetrokken. Ze worden niet meer beschermd door genade en staan weerloos tegenover de Boze.

Satan zal dan ‘de tijd van grote benauwdheid‘ over de bewoners van de aarde laten komen. Wanneer de engelen de stormwinden van de menselijke hartstocht niet meer tegenhouden, zullen alle elementen van strijd en verderf worden ontketend.

De machten van het kwaad

De verwoesting van de hele wereld zal nog rampzaliger zijn dan die van Jeruzalem in het verleden. Eén engel heeft alle eerstgeborenen van Egypte gedood en het land in rouw gedompeld. Toen David het volk telde en deed ‘wat kwaad was in de ogen des Heren’, veroorzaakte één engel die verschrikkelijke ramp waardoor hij voor zijn zonde werd gestraft. Dezelfde vernietigingskracht die de heilige engelen in het verleden op Gods bevel hebben gebruikt, zal ook door de boze engelen worden gebruikt wanneer God dat toelaat.

Er staan nu al krachten klaar die alleen op Gods toestemming wachten om overal dood en verderf te zaaien. Zij die Gods wet onderhouden, zijn er vaak van beschuldigd dat ze de oordelen over de wereld brengen. Ze zullen weer worden beschouwd als de oorzaak van de verschrikkelijke natuurrampen, de strijd en de slachting onder de mensen die veel ellende over de wereld brengen.

De kracht waarmee de laatste waarschuwingsboodschap wordt verkondigd, zal de gramschap van de ongelovigen uitlokken.

“En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden.” Openbaring 18:4,5

(wordt vervolgd)