De Tijd der Benauwdheid

In de vorige Studie Bijbelse Profetieën zijn we geëindigd met dat allen die Gods kinderen zullen zijn net als Jacob met God zullen worstelen. Dat deze groep die staande zal blijven en zich Christus’ kruisiging op Golgotha voor ogen houden ook vurig zullen bidden. Wat zullen zij een innerlijke strijd ondergaan. Wat zullen ook zij een spot moeten ondergaan van de goddelozen…maar(!)

Geduld hebben

Als de mensen alles konden zien, zouden ze groepen machtige engelen waarnemen die als wachters zijn opgesteld rondom hen die ‘het woord van Christus’ lijdzaamheid’ hebben bewaard. De engelen hebben vol medelijden hun wanhoop gezien en hun gebeden verhoord. Ze wachten op het bevel van hun Leider om hen uit hun gevaarlijke positie te bevrijden. Ze moeten echter nog even geduld hebben.

Gods kinderen moeten de beker van Christus drinken en met Zijn doop gedoopt worden. Deze vertraging, die hun zo zwaar valt, is het beste antwoord op hun gebeden. Wanneer ze vol vertrouwen wachten op Gods tussenkomst moeten ze geloof, hoop en geduld hebben. Dit is juist een van de ernstige gebreken in hun geestelijk leven geweest.

Ter wille van de uitverkorenen zal de Tijd der Benauwdheid worden ingekort.

“Zal God dan Zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen… Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen” Lucas 18:7,8

Het koren en het onkruid

Het einde zal er vlugger zijn dan men wel denkt. Het koren zal in Gods schuur bijeengebracht worden en het onkruid zal in bossen gebonden en verbrand worden. De hemelse wachters volgen hun bevel stipt op en blijven waakzaam. Een algemeen decreet zal het tijdstip bepalen wanneer zij die de geboden bewaren ter dood mogen worden gebracht, maar hun vijanden zullen in enkele gevallen hun tijd gewoon niet kunnen afwachten en zullen proberen hen nog vóór de vastgestelde tijd van het leven te beroven. Maar niemand zal de machtige wachters, die rondom elke trouwe volgeling van Christus zijn opgesteld, kunnen passeren. Sommigen worden aangevallen wanneer ze uit de steden en dorpen vluchten, maar de zwaarden die tegen hen worden opgeheven, zullen breken en als stro op de grond vallen.

 

Beschermd door engelen

Anderen zullen worden beschermd door engelen die de gedaante van soldaten hebben aangenomen. God heeft door de eeuwen heen heilige engelen uitgezonden om Zijn volk te helpen en te bevrijden. Hemelse wezens hebben een actieve rol gespeeld in het leven van de mensen. Ze zijn verschenen in gewaden die schitterden als de bliksem. Ze zijn als reizigers verkleed tot de mensen gekomen. Engelen zijn in menselijke gedaante aan godsmannen verschenen. Ze hebben op de middag onder eikenbomen gerust. Ze hebben bij mensen gelogeerd. Ze hebben reizigers ‘s nachts de weg gewezen. Ze hebben met eigen handen het vuur op het altaar ontstoken. Ze hebben de deuren van gevangenissen geopend en Gods boodschappers in vrijheid gesteld. Ze zijn in volledige hemelse wapenrusting de steen van Christus’ graf komen wegrollen.

Engelen zijn vaak in de gedaante van mensen op vergaderingen aan de gelovigen verschenen en ze bezoeken de bijeenkomsten van de ongelovigen -zoals toen ze naar Sodom gingen- om hun daden op te tekenen en om vast te stellen of ze de grenzen van Gods geduld hebben overschreden. De Here is barmhartig; ter wille van enkelen die Hem oprecht dienen, houdt Hij de rampen tegen en laat Hij de grote massa nog wat met rust. De zondaren beseffen niet dat ze hun leven te danken hebben aan die paar gelovigen die ze zo graag bespotten en verdrukken.

Hoewel de leiders van deze wereld er zich niet van bewust waren, hebben engelen vaak op hun vergaderingen gesproken. De mensen hebben naar hun gekeken, hebben naar hun waarschuwingen geluisterd, hebben zich tegen hun voorstellen verzet, hebben de spot gedreven met hun adviezen en hebben hen mishandeld. In raadzalen en rechtbanken hebben deze hemelse boodschappers blijk gegeven van een grondige historische kennis. Ze hebben laten zien dat ze de zaak van de verdrukten beter konden verdedigen dan de knapste en welsprekendste advocaten. Ze hebben plannen en complotten verijdeld die Gods werk ernstig zouden vertragen en veel leed over Gods volk zou hebben gebracht.

De Engel des HEREN redt hen

In tijden van gevaar en nood;

“legert de Engel des HEREN Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen” (Psalm 34:8)

Gods kinderen zien verlangend uit naar de komst van hun Koning. Wanneer men de wachters vraagt: ‘Wat is er van de nacht?’, antwoorden ze zonder enige aarzeling:‘Morgen komt, maar ook nacht’ (Jesaja 21:11,12). De morgen gloort boven de bergtoppen. Binnenkort wordt Zijn heerlijkheid geopenbaard en weldra gaat de Zon der gerechtigheid op.

Zowel de morgen als de nacht zullen spoedig aanbreken: voor de verlosten, het begin van de eeuwigheid; voor de ongelovigen, het begin van de eeuwige nacht.

In de volgende Studie Bijbelse Profetieën het laatste deel van De Tijd der Benauwdheid. 

Wordt vervolgd