De Tijd der Benauwdheid

Vandaag het laatste deel van ‘De Tijd der Benauwdheid’ in onze Studie Bijbelse Profetieën.

“Blijf getrouw. Uw verlossing is nabij”

Wanneer Gods strijders tot hun hemelse Vader bidden, zal het zijn alsof de sluier die hen van het onzichtbare scheidt bijna helemaal is weggeschoven. De hemel zal stralen door het morgenrood van de eeuwige dag en de woorden: “Blijf getrouw. Uw verlossing is nabij” klinken als het lied van de engelen. Christus, de almachtige Overwinnaar, reikt Zijn vermoeide strijders een kroon van onsterfelijke heerlijkheid. Uit de open poorten klinkt Zijn stem: “Zie Ik ben met u. Wees niet bevreesd. Ik ken uw zorgen. Ik heb uw lijden gedragen. Gij strijdt tegen geduchte tegenstanders. Ik heb de strijd voor u gestreden en in Mijn naam zijt gij meer dan overwinnaars.”

Onze liefdevolle Verlosser zal ons helpen wanneer wij Zijn hulp hard nodig hebben

Onze liefdevolle Verlosser zal ons helpen wanneer wij Zijn hulp hard nodig hebben. Hij is ons voorgegaan op de weg naar de hemel. Elke doorn die onze voeten pijn heeft gedaan, heeft ook Hem verwond, elk kruis dat wij hebben moeten dragen, heeft Hij voor ons gedragen. God laat de strijd toe om ons voor te bereiden op de vrede. De tijd der benauwdheid zal een vreselijke beproeving zijn voor Gods volk, maar voor alle gelovigen zal dan ook de tijd zijn aangebroken om vol vertrouwen uit te kijken naar de vervulling van Gods beloften.

” Zo zullen wie door de HEERE zijn vrijgekocht, terugkeren
en met gejuich in Sion komen. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn,
vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Ik, Ik ben het Die u troost. Wie bent u dat u bevreesd bent voor een sterveling, die sterven moet, voor een mensenkind, gras, dat vergaat, en dat u de HEERE vergeet, Die u gemaakt heeft, Die de hemel uitgespannen heeft en de aarde gegrondvest, en dat u voortdurend, de hele dag, angstig bent vanwege de woede van de onderdrukker,
wanneer hij zich gereedmaakt om u te gronde te richten?
Waar is dan de woede van de onderdrukker? De geknevelde zal snel worden losgelaten,
hij zal niet sterven in de put van ellende, zijn brood zal hem niet ontbreken. Want Ik ben de HEERE, uw God, Die de zee opzweept, zodat zijn golven bruisen,
HEERE van de legermachten is Zijn Naam. Ik leg Mijn woorden in uw mond,
en bedek u onder de schaduw van Mijn hand, om de hemel te planten en de aarde te grondvesten, om te zeggen tegen Sion: U bent Mijn volk.”
Jesaja 51:11-16

” Daarom, luister toch hiernaar,
u die ellendig bent, dronken, maar niet van wijn. Zo zegt uw Heere, de HEERE en uw God, Die voor Zijn volk een rechtszaak zal voeren:
Zie, Ik neem de beker van bedwelming uit uw hand,
de droesem van de beker van Mijn grimmigheid –
u zult die voortaan niet meer drinken. Maar Ik zal hem geven in de hand van hen die u bedroeven, die tegen uw ziel zeiden: Werp je neer, dan lopen wij over je heen.
En u legde uw rug neer als was u aarde, als was u de straat voor wie daaroverheen gaan. Jesaja 51:21-23

 

De Heilige zal Zijn grote macht tonen

God heeft bij het overzien van de eeuwen Zijn aandacht bepaald bij de crisis die Zijn volk zal meemaken wanneer de machten van deze aarde zich in slagorde tegen hen zullen opstellen. Zoals “de kromgeslotenen” zullen ze de dood door honger of geweld vrezen. Maar de Heilige, die de Rode Zee kliefde zodat Israël kon doortrekken, zal Zijn grote macht tonen en ervoor zorgen dat ze in vrijheid gesteld worden.

“Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de HERE der heerscharen, op de dag die Ik bereiden zal. En ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient”
Maleachi 3:17

Als het bloed van Christus’ getrouwe getuigen op dat ogenblik werd vergoten, zou het geen zaad zijn dat wordt uitgestrooid om een oogst voor God voor te bereiden zoals dat wel het geval was met het bloed van de martelaren. Hun trouw zou geen getuigenis zijn dat anderen van de waarheid kan overtuigen. Het verharde hart heeft Gods barmhartigheid immer zó vaak verworpen dat het nu echt te laat is. Als de rechtvaardigen nu aan hun vijanden werden overgeleverd, zou de vorst van de duisternis weer een overwinning behalen. De dichter van de Psalmen heeft gezegd:

“Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil.
Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.”
Psalm 27:5

Christus advies luidde:

“Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u.
Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen.
Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden.”
Jesaja 26:20, 21

De verlossing van hen die geduldig op Christus’ komst hebben gewacht en die opgeschreven in het boek des levens zal een buitengewone gebeurtenis zijn.

Met deze woorden, waar we onze hoop uit moeten putten eindigen we deze serie van ‘De Tijd der Benauwdheid’. Laten wij allen voorbereid mogen zijn, laten wij allen in het boek des levens opgeschreven mogen staan. Laten we allen Zijn eigendom mogen zijn en blijven. Amen!