Profetie gesplitst door tijd

In de Bijbel lezen we, in drie van de vier evangeliën, dat Jezus de verwoesting van Jeruzalem voorzegd. In Lukas 21:5-36, Markus 13:1-37 en Mattheüs 24:1-35 geeft Jezus een Profetisch antwoord op de vraag die gesteld werd door Zijn discipelen. Om het overzichtelijk te houden, zullen we alleen de tekst uit Mattheüs 24 gebruiken. We beginnen bij vers 1-2;

En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.

U kunt zich voorstellen, dat de discipelen hier enorm van onder de indruk waren! Ze grepen dan ook de eerste-de-beste kans om Jezus om opheldering te vragen. En let nu op wat ze Jezus precies vragen; vers 3;

Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?

Omdat de discipelen niet begrepen dat de verwoesting van de tempel en de voleinding der wereld, twee verschillende gebeurtenissen zouden zijn, vroegen ze eigenlijk één antwoord, op drie vragen! Jezus, Die alle eeuwen overzag, gaf in Zijn Genadige Wijsheid hierop ook één antwoord, die dus eigenlijk gesplitst kan worden… Hij vermengt Zijn drie antwoorden zo, dat de discipelen dit niet in de gaten hebben. Voor ons echter is het van groot belang dit wel te beseffen, want nu geeft het juist ook voor ons, in onze tijd, zo veel informatie over de tekenen van Zijn komst en de voleinding van de wereld, terwijl de verwoesting van Jeruzalem en de tempel, al in 70 na Chr. heeft plaats gevonden.

Het is goed om te beseffen dat deze ‘techniek’ vaak wordt toegepast in de profetieën. Wat op het eerste gezicht een opéénvolgende profetie lijkt, kan in werkelijkheid verschillende gebeurtenissen vermengt hebben, die qua tijdslijn helemaal niet aanéén sluiten. Wat de tekst openbaart, bepaalt dan in welke tijd het geplaatst moet worden.

Een mooi voorbeeld hiervoor is Jesaja 61. Dit lijkt ook één profetie, die door velen gelezen wordt als één opéénvolgende gebeurtenis. Echter, het is Jezus Zelf, Die deze profetie in delen splitst, door, zoals opgetekend in Lukas 4:18-19, alleen het eerste deel te lezen;

De Geest van de HEERE is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de HEERE te prediken.

En op dat punt stopt Jezus met lezen, gaat weer zitten en zegt;

Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan…

Alles wat Jezus met Zijn eerste komst op aarde kwam doen, was samengevat in deze eerste verzen. Met Zijn eerste komst kwam Hij niet om te oordelen, maar om te redden! Johannes 3:17

Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

Jezus stopte niet voor niets zo abrupt op dat punt… De direct hierop volgende woorden uit Jesaja 61 waren namelijk;

…en de dag van de wraak van onze God…

Deze zin verwijst naar de tweede komst, de wederkomst van onze Heere. Dan zal Hij namelijk NIET komen in nederige dienstbaarheid, maar met macht en majesteit! Openbaring 6:17

Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven? 

De dag van Jezus tweede komst, zal een dag zijn van wraak, voor de mensen die Hem niet volledig aangenomen hebben, maar tevens een dag van verlossing, voor de mensen die op Hem gehoopt hebben! Het is zo sneu, dat de meeste gelovigen verwachten dat de zegeningen, zoals beschreven in Jesaja 61: 3-11, nog plaats zullen vinden op deze aarde, terwijl eerst het vernietigend oordeel komt en pas daarna komen de zegeningen die passen bij de Nieuwe Hemel en Aarde. De profeet Maleachi verklaart dit feit zo buitengewoon helder, dat ik de laatste woorden maar aan hem over laat.

Want zie, die dag komt, brandend als een oven.
Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden.
En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten,
Die van hen wortel noch tak zal overlaten.

Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn;
en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal.
U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker, stof zullen zij worden onder uw voetzolen op die dag die Ik bereiden zal,
zegt de HEERE van de legermachten.                               Maleachi 4:1-3