Wat is de dood?

In deze overdenking willen we stilstaan bij de dood. Dikwijls hoor je “oma is nu een sterretje” of “papa is in de hemel”….het gaat nu goed met ‘ze’. Maar is dat ook zo? Is dit denken in overeenstemming met wat de Bijbel over de dood zegt? Of is het één van de meest bedrieglijke leerstellingen van Babylon? Jazeker!

Deze leer zet de deur open voor verkeerde ideeën over het hiernamaals.

Ook belooft deze leer dat iemand meerdere keuzes kan maken voor zijn/haar behoud. Spiritisme, reïncarnatie en dodenaanbidding of het raadplegen van de doden zijn allemaal mogelijk in deze leer. Het Woord van God is echter heel duidelijk in deze zaak. Geen van deze leringen en handelingen werden toegestaan voor het volk, door God omdat zij allemaal geworteld waren in een vals denkbeeld over de dood.

Het tegenovergestelde van dood is leven.

Leven is één van de grote thema’s waar de moderne wetenschap zich al jaren over buigt. Men kan het proces van het leven beschrijven maar is niet in staat de oorsprong van het leven te ontdekken of te dupliceren. Het blijft een mysterie waar de wetenschappelijke wereld hooguit een speculatief antwoord op heeft! De Bijbel daarin tegen geeft daarop wel een eenduidig antwoord. Niet alleen over de oorsprong van het leven maar ook over de oorsprong en de staat van de dood. Volgens het scheppingsverhaal kreeg de mens het geschenk van het leven van God.

“En de Here God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.” Genesis 2:7

God vormde op deze manier de mens uit het stof van de aarde, en blies toen de adem van het leven in zijn neus. Door dit ontstond een levende ziel. In Genesis 2:7 is het de adem des levens van God die het dode stof tot leven wekt, en het tot een levende ziel maakt.

De meeste religies leren tegenwoordig dat de dood een overgang is tussen de ene staat van bewustzijn naar een andere staat van bewustzijn. Zij stellen dat de fysieke mens sterfelijk is, maar dat de ‘ziel’ doorgaat met leven en werkelijk onsterfelijk is. Volgens deze leer is de ziel een losstaand iets wat leeft in het lichaam van de levende. Om het nog iets ingewikkelder te maken geloven de meeste kerkgemeenschappen dat deze tweedeling alleen bij de mens bestaat en dat dieren geen ziel hebben.

De tekst van Genesis 2:7 zegt duidelijk dat God de adem van het leven in de geformeerde mens blies en dat de mens op deze manier een levend wezen werd.

In de Bijbel komen 1700 verwijzingen voor naar de ziel en de geest maar er wordt niet éénmaal gezegd dat deze ziel of geest onsterfelijk, onvergankelijk of eeuwig is. Alleen God is onsterfelijk! (1 Timoteüs 1:17, 6:16)

Onsterfelijkheid leer geeft valse hoop

De leer van de onsterfelijkheid van de ziel is een leer van valse hoop die de boodschap van het sterven verloochent. Bovendien, als de mens blijft leven, al is het in een andere staat, dan is er geen behoefte aan een Verlosser of een verzoenend sterven van Christus. Christus stierf om het leven terug te geven aan hen die het door de zonde verspeeld hadden.

Volgens de Bijbel ontvangen alle levende wezens op dezelfde manier het leven van God, en zijn zij aan hetzelfde lot onderworpen.

“En de Here God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds… waarin een levensgeest is.” Genesis 2:19, 7:15

Mens en dier…allebei:

...en allen hebben enerlei adem, waarbij de mens niets voorheeft boven de dieren. Prediker 3:19

De mens en de dieren werden allebei uit het stof geformeerd. Dus als zij sterven worden zij ook weer stof. Het tegenovergestelde van de schepping.

want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Genesis 3:19

Het tweede dat gebeurt wanneer een mens sterft is dat de geest of de adem van het leven teruggaat naar God:

en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft. Prediker 12:7 

Het was de bedoeling dat de mens nooit zou sterven, maar de dood kwam de wereld in als een gevolg van de zonde.

“Want het loon dat de zonde geeft is de dood.” Romeinen 6:23

De dood houdt niet-leven in.

God gaf het leven op voorwaarde van gehoorzaamheid en God neemt het leven terug waardoor de mens stopt met leven. Het is het leven dat gegeven was dat naar God terugkeert, en niet een getransformeerde versie van de mens in de vorm van een geestelijk wezen. Toen God zei in Genesis 2:17 dat de mens “zeker zou sterven” als hij Gods gebod overtrad, bedoelde Hij dat de mens zou stoppen met leven en weer tot stof zou vergaan. De dood is allesbehalve een bewuste staat. Het is de hoogste staat van niet-zijn of onbewustheid. Zoals in de Bijbel beschreven wordt.

Gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen.” Psalm 146:4

“De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets.” Prediker 9:5

De doden zijn zich van niets bewust wat er op aarde gebeurt. Zij weten niets.

Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergaan” Prediker 9:6

Want in de dood is Uwer geen gedachtenis; wie zou U loven in het dodenrijk?” Psalm 6:6

Ook hun gevoelens zullen verdwijnen.

Niet de doden zullen de Here loven, niemand van wie in de stilte zijn neergedaald.” Psalm 115:17

De staat van onbewustzijn wordt vergeleken met de slaap in Job 14:12 staat;

Zo legt een mens zich neer en staat niet weer op; totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken zij niet en worden niet wakker uit hun slaap.”

De mens ligt in de slaap van de dood tot de opstanding aan het eind van de tijd. Op dat moment en niet eerder zal hij wakker worden en uit de slaap opgewekt worden. David noemt het de “slaap van de dood in Psalm 13:4

Hedendaagse theologen houden ook vast aan de leer van een direct hiernamaals in de hemel of in de hel. Nergens in de Bijbel vinden we een leerstellige uitleg over een hiernamaals direct na dit leven. Volgens de Bijbel is de dood dus een staat van onbewuste slaap. De Bijbelse uitleg over de dood is in plaats van verontrustend geruststellend! Ons voorgeslacht ziet niet iedere fout die wij maken en voelt niet de pijn van onze verkeerde keuzes. Zij zijn gelukkig onbewust van de ontwikkelende gebeurtenissen omdat zij slapen tot de dag van de opstanding. Als wij gewapend zijn met deze Bijbelse waarheden zal de verleidende macht van valse wonderen en verschijningen geen greep op ons hebben. Als de geesten die worden opgeroepen door mediums of andere kanalen niet de geesten zijn van de doden, dan moeten zij de geesten zijn van demonen, die de mensen in verwarring brengen en hun de verlossing ontnemen. God heeft duidelijk aangegeven hoe we met Hem in verbinding staan. Hij spreekt tot ons door Zijn woord en door Zijn profeten.

“Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord is er geen dageraad” Jesaja 8:20

Laten wij allen voorbereid zijn om staande te blijven gedurende de laatste dagen!