Jezus de weg, de waarheid en het leven…

Wat moet ik doen als ik de waarheid heb ontdekt? Wat moet ik doen als ik mijn leven in overeenstemming met God wil brengen? Door dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is, is het duidelijk dat mijn daden geleid moeten worden door Zijn geopenbaarde wil. Wat is Zijn geopenbaarde wil?  Waar vind ik Zijn geopenbaarde wil? In de Bijbel! De Bijbel is de gids, onze gids, en daaruit kunnen wij leren Jezus’ voetstappen te volgen. De grootste opdracht ooit aan de mens gegeven is om het evangelie aan de wereld bekend te maken.

“Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden.” Marcus 16:15,16

De woorden die in vers 16 gesproken worden zijn van essentieel belang voor een verloren wereld.

Hij die gelooft en zich laat dopen zal behouden worden

Het is niet genoeg om het evangelie te geloven. Je moet er ook naar leven.

“Niet een ieder die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.”  Mattheüs 7:21-23

Een pittige tekst …

Dit is een pittige tekst. Een tekst die ons wakker moet schudden. De mensen die in deze tekst genoemd worden, zijn de mensen die zeggen in Jezus te geloven. Zij prediken in Zijn naam, zij beweren zelfs grote werken in de naam van Jezus gedaan te hebben…maar zij doen ongerechtigheid.

Overtreding van de wet is de juiste definitie van zonde volgens de Bijbel.

“Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid en de zonde is wetteloosheid” 1Johannes 3:4

Gehoorzaamheid …

Gehoorzaamheid is de vrucht van een relatie met God. Het begrijpen van het karakter van God. Zijn liefde en zorg voor heel Zijn schepping is van essentieel belang als wij de eisen van de wet willen begrijpen. Zij die met God een verbondsrelatie willen aangaan zullen de wet willen houden omdat zij het basisprincipe van de liefde begrijpen welke in de wet tot uitdrukking komt. Gehoorzaamheid is beter dan offeranden en het houden van de wet brengt een grote beloning met zich mee.

“De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des Heren is betrouwbaar; zij schenkt wijsheid aan de onverstandige. De bevelen des Heren zijn waarachtig, zij verheugen het hart; het gebod des Heren is louter; het verlicht de ogen. De vreze des Heren is rein, voor immer bestendig; de verordeningen des Heren zijn waarheid, altegader rechtvaardig. Kostelijker zijn zij dan goud, ja, dan veel fijn goud. En zoeter dan honing, ja, dan honingzeem uit de raat. Ook laat uw knecht zich daardoor ernstig vermanen; in het houden ervan ligt rijke beloning.” Psalm 19:8-12

De wet houden vanuit het hart …

Het is niet genoeg om een theoretische kennis van de wet te hebben of om de wet te houden omdat het zo hoort. Dat is wetticisme. De wet moet gehouden worden vanuit het hart, het moet deel worden van het karakter, alleen dan zijn wij in staat om de liefde van Christus te laten schijnen in een wereld in nood!

Een ieder nu die deze Mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.” Mattheüs 7:24

De gelovige, de volgeling van Christus, moet in overeenstemming worden gebracht met de wet van God.

“Want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden.” Romeinen 2:13

De doop …

Als wij dan de woorden van Marcus 16:16 opnieuw lezen dan wordt de volledige betekenis van het woord “gedoopt” duidelijk. De doop is het symbool van een veranderd leven. Het is het symbool van de wedergeboorte, een teken van het afsterven van de oude mens der zonde en de opstanding van de nieuwe mens. De mens die leeft in harmonie met de wet van God. De doop is een symbool van hernieuwing, de mens die overeenkomstig de wil van God leeft.

“En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.” Romeinen 12:2

De doop is een serieuze aangelegenheid en vraagt inzicht in de zaken die ermee gemoeid zijn. De doop is ook meer dan een uiterlijk symbool van de wedergeboorte. Het is het uitwendige teken van het toetreden tot het lichaam van Christus, Zijn kerk.

Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.” 1 Korintiërs 12:13

“Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden.” 1 Korintiërs 12:27

Zij die Jezus aanvaarden worden deel van de kerk.

“En zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden.” Handelingen 2:47

Als wij door de doop onze aanvaarding van een verbondsrelatie met God laten zien, dan maken wij deel uit van het verbondsvolk van God. Daar er slechts één lichaam is, is het essentieel dat er diepgaand onderzoek vooraf gaat aan deze beslissing.

Zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.” Romeinen 12:5 (Zie ook 1 Korintiërs 10:17 en Kolossenzen 3:15)

“Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus; want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt. Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden. Maar nu zijn er wel vele leden, doch slechts één lichaam.” 1 Korintiërs 12:12-14,20

één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping… Efeziërs 4:4

Het ware lichaam van Christus moet gehoorzaamheid aan de wet van God leren en moet geloof hebben in de vernieuwende macht van de Geest van God. Men kan niet gedoopt worden en geen deel willen uitmaken van de kerk. Dat zou hetzelfde zijn als een orgaan dat buiten het lichaam wil leven.

Nog even op een rijtje waar de doop het symbool van is:

  1. Het is een symbool van onze bereidwilligheid om het evangelie van Jezus Christus te aanvaarden
  2. De doop is een verwijzing naar de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus
  3. Het is een symbool van het afleggen van de oude, gestorven mens der zonde
  4. Het is het symbool van de opstanding tot een ‘nieuw leven’ in Christus Jezus
  5. Het is een symbool van het toetreden tot het lichaam van Christus, Zijn kerk, het Israël van God

In een volgende overdenking gaan we kijken wat de Bijbel ons verteld over de manier van dopen.