De Bijbelse manier van dopen

Over de manier van dopen valt er veel te vertellen. Verschillende manieren zijn er in de loop der tijd ontstaan. Van de kinderdoop tot de volwassendoop. Van besprenkelen tot onderdompeling. De meningen over de doop lopen sterk uiteen. In deze overdenking willen we hier dieper op in gaan.

Het Griekse woord ‘baptizo’ betekent ík dompel onder en ‘baptisma’ betekent onderdompeling. Zoals met alle dingen, moet Christus ons voorbeeld zijn.

Wie zegt dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen als Hij gewandeld heeft.”    1 Johannes 2:6

Toen Jezus gedoopt werd, gebeurde dat door onderdompeling.

“Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif op Hem komen. En zie, een stem uit de hemel zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.” Mattheüs 3:16,17

Jezus werd gedoopt in de rivier. Ook Johannes doopte in de rivier, want hij had water nodig dat diep genoeg was.

“Doch ook Johannes doopte, te Enon bij Salim, omdat daar veel water was…”      Johannes 3:23

Een ander voorbeeld van de manier van dopen in de Bijbel wordt gegeven is die van Filippus als hij de kamerling doopt.

“En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water; zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water gekomen waren, nam de Geest des Heren Filippus weg en de kamerling zag hem niet meer; want hij ging zijn weg met blijdschap.” Handelingen 8:38,39

Let op: zij gingen het water in en zij gingen het water uitDe doop was ook hier een totale onderdompeling. De hervormers begrepen ook dat de doop zou moeten plaatsvinden door totale onderdompeling.

Maarten Luther definieerde de doop op deze manier:

Het Griekse baptizo betekent “ik dompel onder”, en baptisma betekent “onderdompeling”. Om die reden zou ik de doopskandidaat totaal onderdompelen in water omdat het woord “baptisma” dat aangeeft. Zo werd het ongetwijfeld door Christus ingesteld.

Johannes Calvijn schreef:

Het woord dopen betekent onderdompelen, en het is zeker dat onderdompelen de gewoonte was in de vroege kerk.

Aangezien de doop een symbool is van onze wil om het evangelie van Jezus Christus aan te nemen, is het een bewuste keuze.

Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.” Marcus 16:16

Leer van de kinderdoop is van heidense oorsprong

Kinderen kunnen geen bewuste keuze maken, en de kinderdoop wordt nergens in de Bijbel genoemd. De leer van de kinderdoop is van heidense oorsprong en werd in de kerk gebracht door het rooms-katholicisme. Zoals met de meeste katholieke leerstellingen vindt de kinderdoop zijn oorsprong in de Babylonische mysterie-godsdienst. In Babylon werd de wedergeboorte toegekend door een kind te dopen. Europese heidenen besprenkelen hun pasgeboren kinderen of dompelden hen onder, en tot vandaag de dag wordt het heilige water dat vaak wordt gebruikt voor de doop in sommige gebieden nog steeds gereedgemaakt volgens een heidens gebruik door de fakkel van het altaar in het water te dompelen. Nadat zij de kinderdoop hadden geïntroduceerd, maakte de rooms katholieke kerk ernstig bezwaar tegen de volwassendoop en gaf zelfs het volgende decreet uit:

“Laten zij die zeggen dat volwassenen gedoopt moeten worden vervloekt zijn.”

Sommige nieuwe Bijbelvertalingen zijn ook zo geschreven dat zij ruimte laten voor afwijkende leerstellingen. Origen (200 na Christus) was een van de eerste Bijbelgeleerden die de Bijbeltekst veranderde om zijn humanistische ideeën te ondersteunen. Door de eeuwen heen zijn veel van deze geschriften veranderd om ruimte te maken voor heidense filosofieën.

De vele ruïnes van de vroegchristelijke kerken zijn stille getuigen van de doophandelingen in de kerk. De vroegbyzantijnse kerken hadden doopvonten die gemaakt waren voor de doop door onderdompeling, en voor volwassendoop, van zowel mannen als vrouwen.

Jezus Zelf werd gedoopt toen Hij 30 jaar was, op het moment dat Hij Zijn dienstwerk begon (Lucas 3:23), en die gewoonte van volwassendoop door onderdompeling was nog steeds gebruikelijk in de vroege kerk. Zelfs rooms katholieke bronnen geven dit feit toe, zoals wij kunnen lezen in de geschriften van kardinaal Gibbons. Hij schrijft in zijn boek Het geloof van onze Vaderen:

Gedurende verschillende eeuwen na de grondvesting van het christendom, werd de doop gewoonlijk door onderdompeling uitgevoerd; maar sinds de twaalfde eeuw; heeft de doop door besprenkeling in de katholieke kerk de overhand gekregen, daar deze vorm makkelijker is toe te passen dan de doop door onderdompeling

De betekenis van de doop door onderdompeling

Behalve dat het een symbool is van iemands bereidwilligheid om het evangelie van rechtvaardigmaking en heiligmaking te aanvaarden en toe te treden tot het lichaam van Christus, bevat de doop door onderdompeling diepere geestelijke waarheden. Deze waarheden worden uitgelegd in de brieven van Paulus.

Daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt.” Kolossenzen 2:12

“Of weet gij niet, dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit de Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding; dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn.” Romeinen 6:3-6

Zonde begraven door de doop

Deze verzen geven aan dat het oude leven van de zonde is begraven door de doop. De doopkandidaat moet onder het wateroppervlak worden gedompeld om het oude leven van de zonde in het watergraf te begraven.

“Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.” Galaten 3:27

De andere manieren van dopen, zoals besprenkelen of gieten, nemen de betekenis van de handeling weg. Slechts de doop door onderdompeling doet recht aan het symbool van de dood, begrafenis en opstanding van Christus. Daar er slechts één manier van dopen in de Bijbel wordt beschreven, moet elke doop die anders is dan onderdompeling tekortschieten. Er is slechts:

één Heer, één geloof, één doop Efeziërs 4:5