Gods’ onveranderlijkheid

Er zijn mensen die beweren dat Gods’ 10 geboden, dus de morele wet, volbracht zijn aan het kruis.
Maar de morele wet is een eeuwige wet, geschreven door God in steen. In de ceremoniële wetten stonden alle regels die belangrijk waren voor de tempeldienst/offerdienst. De 10 geboden waren al van kracht sinds het begin, in de tuin van Eden. De tempeldienst stond symbool voor wat Christus op de door God bepaalde tijd zou volbrengen voor ons aan het kruis en na Zijn hemelvaart, in het Hemels Heiligdom. Het is de ceremoniële offerdienst die door Jezus volbracht is aan het kruis! God heeft dit al eeuwen van tevoren laten weten, dat dit gebeuren zou, zoals we lezen in Daniël 9:27

… Halverwege de week
zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden….

Christus werd dus niet voor niks het Lam Gods’ genoemd zoals geschreven staat in Johannes 1;29

‘De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toekomen en hij zei; Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt’

God is dus in alles onveranderlijk, zowel Zijn spreken en gedachten als Zijn wet. En dat komt duidelijk naar voren in de volgende teksten.

Psalm 89;35
‘Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen en wat over Mijn lippen gekomen is , niet veranderen.’

Hebreeën 13;8
‘Jezus Christus is gisteren, heden Dezelfde en tot in eeuwigheid’

Maleachie 3;6
‘Want Ik, de Heere, ben niet veranderd, u, kinderen van Jakob, bent daarom niet omgekomen

Jakobus 1;17
‘Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer’

Hebreeën 1;11-12
‘Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad,
en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden.’

Mattheüs 5;18
‘Want voorwaar zeg Ik u; Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zou zijn geschied’

Numeri 23;19
‘God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou Hij spreken en het niet gestand doen?’

Zoals u hier kunt zien is de morele wet, de 10 geboden, dus nog steeds van kracht. Mensen die geloven dat de 10 geboden niet meer gelden, houden zich in dit opzicht niet aan wat de Bijbel ons leert.
Wie geloofd dat God’s wet voorbij gegaan is, maakt Hem tot een leugenaar, maar zoals geschreven staat in Titus 1;2

‘ In de hoop op het eeuwige leven, dat God, Die niet liegen kan, vóór de tijden der eeuwen beloofd heeft. En Hij heeft op de door Hem bestemde tijd Zijn Woord geopenbaard.’