Een groot teken in de hemel

 

Hier volgt het tweede deel van een studie over Openbaring 12. Als u deel 1 nog niet gelezen hebt, is het misschien goed om dat eerst te doen. Laten we verder zien wat God, door middel van een visioen in de hemel, aan Johannes en aan alle lezers na hem, geopenbaard heeft.

We lezen verder in Openbaring 12:4

En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.

Hier zien we weer duidelijk hoe de satan alles op alles zet om het Nageslacht van de vrouw, Jezus Christus, waarvan God in Genesis 3:15 gezegd had; “Dat zal u de kop vermorzelen.” ,probeert te doden zodra het geboren werd! In Matteüs 2 kunnen we lezen hoe satan door middel van Herodes zijn doel probeert te bereiken, met als dieptepunt de kindermoord in en rond Bethlehem. Maar zoals de HEERE door de profeet Jesaja al verkondigt had; Jesaja 55:11

…zo zal Mijn Woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: Het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar Het zal doen wat Mij behaagt, en Het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik Het zend.

En zo werd de langverwachte Messias geboren. Volbracht alles waartoe Hij gezonden was. Hij verheerlijkte Zijn Vader op de aarde. Hij werd gekruisigd. Hij stierf en ruste op de sabbat in het graf. Stond op uit het graf en ging weer terug naar de Vader en zond de Heilige Geest om Zijn werk voort te zetten. De hele Bijbel getuigd ervan en in Openbaring 12:5 wordt alles in één vers samengevat;

En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat de heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.

We lezen verder in Openbaring 12:6

En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.

“En de vrouw vluchtte naar de woestijn” geeft aan dat er vervolgingen van de christenen zouden plaats vinden. Jezus Christus had dit ook al verkondigt in Johannes 15:20

Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen…

Vanaf het Bijbelboek Handelingen zien we keer op keer dat de geest van vervolging toeslaat.. De Alwetende heeft bovendien op een bijzondere manier aan Johannes laten weten dat deze vervolgingen nog heel lang zouden aanhouden. Zonder dat Hij Zijn dienstknecht wilde ontmoedigen, heeft Hij hem toch laten opschrijven hoe lang deze vervolgende macht tekeer zou gaan tegen de heiligen. In vers 6 lezen we namelijk “opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.” Deze profetische tijdsperiode is in werkelijkheid 1260 jaar omdat hier het “een jaar voor een dag” principe moet worden toegepast.(Numeri 14:34, Ezechiël 4:6) Deze tijdsperiode wordt ook omschreven met ” een tijd en tijden en een halve tijd” die we tegenkomen in Openbaring 12:14. Ziet u dat dit vers zodoende precies het zelfde zegt als het vers 6, dat we hierboven besproken hebben? Dit geeft duidelijk aan dat we dit hoofdstuk niet van voor naar achter kunnen lezen en dan denken dat dit de volgorde van gebeurtenissen is! Bepaalde ijkpunten geven aan waar we zijn in de tijd. Deze 1260 dagen/jaren, of een tijd en tijden en een halve tijd, komen we in de Bijbel ook tegen als; 42 maanden of drie en een half jaar. Om meer begrip te krijgen over wat er zou gebeuren in deze specifieke periode, moeten we ook Daniël 7: 23-25 gelezen hebben. Hier spreekt de engel tegen Daniël;

Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.

Dit gaat allemaal over dezelfde periode in de geschiedenis, namelijk “de middeleeuwen” die lopen volgens de Bijbelse profetische tijdslijn van het jaar 538 tot het jaar 1798.. Maar daar zullen we zeker in een andere studie dieper op in gaan…

Tot zover deel 2 van deze studie over Openbaring 12. Volgende keer het laatste deel. We zullen zien dat er reden is voor hoop en blijdschap, maar er is ook zeker reden om waakzaam te zijn en je vast te klampen aan Jezus Christus en aan Zijn Woord.. Want Hij is Overwinnaar en onze enige Hoop!

 

https://www.eendagelijkseopenbaring.nl/?p=5747&preview=true