Een groot teken in de hemel

 

Hier volgt het laatste deel van deze studie over Openbaring 12. Er valt natuurlijk vaak nog veel meer te zeggen over dit soort hoofdstukken, maar we proberen u een overzichtelijke uitleg te geven als basis voor eventuele verdere studie. Bijbelstudie is belangrijk, want God communiceert met ons, door middel van Zijn Woord. We gaan verder kijken wat de HEERE ons wil laten weten door middel van Zijn Woord…

Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en Zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de  draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.

In Openbaring 7-9 zien we hoe de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt, wordt neergeworpen uit de hemel. Halleluja! De overwinning is behaald! En deze overwinning is niet behaald met zwaarden, bovennatuurlijke krachten en slinkse tactieken, maar… Openbaring 12:11

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis… en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

Laat dit een les zijn voor allen die dit vers lezen! De satan is overwonnen door het bloed van Jezus Christus, en door het woord van hun getuigenis… Ook van ons wordt verwacht, dat we van Hem getuigen, als het nodig is, zelfs tot in de dood…

Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.

In vers 12 zien we grote blijdschap enerzijds, maar ook een onheilspellende “wee” anderzijds… Ja, satan is overwonnen, maar hij heeft nog tijd om zijn strijd op aarde voort te zetten… Maar zoals de hemel verlost is van de duivel, zo zullen ook de trouwe gelovigen verlost worden als Jezus Christus hen komt halen op de wolken des hemels.

Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.

Eens zal God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken, maar dan zal eerst het eerste voorbij moeten gaan… Voordat het zover is, zal er nog het één en ander moeten gebeuren… Het bijzondere aan Openbaring 12 is dat bijna alles wat hierin beschreven wordt, verleden tijd is… Geschiedenis!  Vers 13 spreekt duidelijk over de vervolgingen van de trouwe christenen die leefde in de eerste eeuwen. Vers 14 geeft een periode aan die hierop volgde en die gekenmerkt wordt door geloofsgemeenschappen, die in afzondering leefde… In de ‘woestijn’ of ‘wildernis’ en die zodoende de Bijbelse geschriften en het eeuwige Evangelie in leven konden houden, buiten het gezicht van de slang. Gemeenschappen zoals de Waldenzen.

In vers 15 lezen we dat de slang ‘water als een rivier‘ uit zijn bek spuwde, de vrouw achterna… ‘Water’ in de Bijbelse profetieën, staat voor ‘volken, menigten, naties en talen’ (Openbaring 17:15) We zitten inmiddels volop in de tijd van de Reformatie en Europa is verdeeld in gebieden waar de roomse macht de scepter zwaait en gebieden die de Bijbelse geschriften als maatstaf voor hun geloof willen stellen. Met de inquisitie in Europa nog vers in het geheugen, zochten dan ook veel Protestantse gelovigen een ‘nieuwe wereld’, om hun toekomst op te bouwen. Het was in deze tijd dat veel Europeanen naar Amerika emigreerden, om zo in ‘vrijheid’ te kunnen leven en geloven. Dit toen nog zeer dunbevolkte land, wordt in vers 16 omschreven met;

   Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd.

Aarde is het tegenovergestelde van water. Als water betekend ‘volken, menigten, naties en talen’, dan zal aarde dus juist zeer dunbevolkt gebied moeten zijn. Amerika voldeed hieraan en kwam ‘de vrouw’ te hulp. Helaas zien we, als we even verder kijken naar Openbaring 13 vanaf vers 11, dat er uit de aarde een beest opkomt en dat dit beest uiteindelijk niet veel goeds brengt… Maar dat is voor een andere keer.. Voor nu sluiten we deze studie van Openbaring 12 af met het laatste vers. En dat is vers 17! (Vers 18 is het eerste vers van hoofdstuk 13)

En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.

Dit vers verkondigt, wat vóórdat Jezus weder komt, nog zal gebeuren… Als u trouw bent aan de Enige Waarachtige God, door Zijn geboden te houden en als u het getuigenis van Jezus Christus hebt, dan zal de draak oorlog voeren tegen u… Waarom valt de satan juist deze mensen aan? Wat hebben zij, dat andere mensen niet hebben? De overwinning? Het Eeuwige Leven? Houd u Zijn Geboden?!

Moge de Almachtige God ons helpen, opdat we niet misleid zullen worden, maar staande mogen blijven in geloof, hoop en liefde!

Amen!