Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt,
zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt.
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.

Het gebed vóór Gethsémané

Dit was het laatste gebed van Christus met Zijn discipelen. Het werd opgezonden vlak voordat Hij de hof van Gethsémané binnenging, waar Hij verraden en gevangen genomen zou worden. Toen Hij Gethsémané bereikte, viel Hij uitgestrekt op de aarde, vol zielepijn en verslagenheid. Wat veroorzaakte deze zielelijden? Het gewicht van de zonden der gehele wereld drukte op Hem. Laten wij bij het bestuderen van dit gebed eraan denken, dat deze woorden kort voor deze ervaring werden geuit, en kort voor zijn verraad en verhoor.