En God, de Kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons;
en Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, en heeft hun hart door het geloof gereinigd.
Welnu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen?
Maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij.

Slechts één evangelie

Er is geen tegenstelling tussen het Oude en het Nieuwe testament, tussen de wet van God en het evangelie van Christus, tussen de eisen van de joodse en van de christelijke bedeling zoals vaak wordt beweerd. Iedereen die in de vorige bedeling werd gered, werd zalig door Christus, evenals wij nu door Hem worden gered. Patriarchen en profeten waren christenen. De evangeliebelofte werd aan het eerste mensenpaar in het paradijs gegeven toen zij zich door de zonde hadden gescheiden van God. Het evangelie werd aan Abraham gepredikt. De Hebreeën dronken allen uit de geestelijke Rots, Christus.