Gevoelens van twijfelaars worden vervlochten in de leerstof in de schoolboeken. Wetenschappelijk onderzoek wordt misleidend omdat de ontdekkingen op onjuiste wijze worden verklaard of worden verdraaid. Gods Woord wordt vergeleken met de hypothesen van de wetenschap en wordt voor onzeker en onbetrouwbaar gehouden.

Wanneer het geloof in Gods Woord is verdwenen heeft de mens geen gids en geen beveiliging.

Als Gods Woord opzij geschoven wordt, wordt de macht daarvan om de boze neigingen van het menselijk hart te beteugelen, verworpen. De mens zaait naar het vlees en zal naar het vlees verderf oogsten. De geest die zich afwendt van Gods Woord om zich te voeden met de geschriften van mensen die niet geïnspireerd zijn, wordt afgestompt en verzwakt.

Niets werkt zo veredelend en versterkend als het bestuderen van de grote onderwerpen die te maken hebben met ons eeuwig leven.

“De zaaier zaait zijn zaad.”

Christus onderwees de Waarheid omdat Hij de Waarheid is. Zijn eigen denken, Zijn karakter, de ervaringen van Zijn leven, lagen opgesloten in Zijn onderricht.

De grond aan de weg

De gelijkenis van de zaaier gaat voornamelijk over de uitwerking van de groei van het zaad in de grond, waarin het wordt gezaaid. De vraag die voor u/mij van het grootste belang is, luidt: Hoe behandelt u Mijn boodschap? Uw eeuwige bestemming is afhankelijk van de vraag of u/ik die aanneemt of verwerpt.

Terwijl Hij een verklaring gaf aan het zaad dat aan de weg viel, zei Hij:

“Bij een ieder die het Woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is; dat is de langs de weg gezaaide.”

Het zaad, dat naast de weg is gezaaid stelt het Woord van God voor, dat valt in het hart van een onoplettende toehoorder. Het hart dat openstaat voor wereldse genoegens en zonden is als een hardgeworden pad, betreden door mensen en dieren. Wie opgaat in zelfzuchtige plannen en zondig genot, wordt verhard door de bedrieglijkheid van de zonde. De krachten van de geest worden verlamd.

Zij beseffen niet dat zij in gevaar verkeren. Zij ontdekken de liefde van Christus niet en gaan voorbij aan de boodschap van Zijn genade als iets dat hen niet aangaat.

Zoals de vogels klaarstaan om het zaad naast de weg te pikken, staat Satan gereed om het zaad van de goddelijke Waarheid uit het hart weg te nemen.

Terwijl Christus de mens door Zijn liefde trekt probeert Satan de aandacht van iemand, die geroerd is door de Heiland, af te trekken. Hij houdt de mens bezig met wereldse plannen. Hij oefent kritiek of insinueert twijfel en ongeloof. Satan heeft veel helpers. Velen die zeggen dat zij christenen zijn, helpen de verzoeker door het zaad van de Waarheid uit de harten van anderen weg te nemen.