Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:

Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.

Waarachtigheid en eerlijkheid moeten steeds gekoesterd worden door allen die voorgeven dat zij volgelingen van Christus zijn. Christus en het recht moet het wachtwoord zijn.

Sommigen zijn eerlijk als ze zien dat eerlijkheid hun wereldse belangen niet in gevaar brengt, maar iedereen die op grond van dit beginsel handelt, zal ervaren dat zijn of haar naam uit het boek des levens wordt uitgewist.

Strikte eerlijkheid moet worden aangekweekt. Wij kunnen slechts één maal door deze wereld gaan. Wij kunnen niet terugkomen om gemaakte fouten te herstellen; daarom moet alles in godvruchtige vrees en na zorgvuldig overwegen gedaan worden.

Eerlijkheid en politiek harmoniëren niet met elkaar; hetzij dat politiek ondergeschikt wordt gemaakt en waarheid en eerlijkheid de leiding nemen, ofwel politiek neemt de teugels over ten koste van eerlijkheid en waarheid. Beide kunnen niet samen optreden; ze kunnen nooit met elkaar in overeenstemming zijn!

Zij die deze weg van waarheid en eerlijkheid trachten te bewandelen zullen vormen van vervolging en tegenwerking ervaren. De machten van satan zullen van ieder mens een compromis afdwingen tussen goed en kwaad, tussen heilig en onheilig, tussen waarheid en dwaling. Gods woord roept ons op om deze verdrukking te verdragen en te volharden in ongeveinsde liefde.

Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;
Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is;
Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt;

1 Petrus 2:21-23