Zij die moeite doen de aandacht te vestigen op hun goed werken, die voortdurend spreken over hun zondeloze staat en er naar streven hun godsdienstige verrichtingen op de voorgrond te plaatsten, bedriegen hun eigen ziel door dit te doen. Iemand die gezond is, die in staat is dagelijks zijn werk te doen in een opgewekte geest en die gezond bloed in de aderen heeft vestigt niet ieders aandacht op zijn gezondheid. Gezondheid en levenskracht zijn de natuurlijk toestand van zijn leven. Daarom is hij zich nauwelijks bewust van dit rijke bezit. Zo is het ook met de ware rechtvaardige. Hij is zich niet van bewust van zijn goedheid en vroomheid. Godsdienstige beginselen zijn de bron van zijn leven en gedrag geworden en het is voor hem even natuurlijk de vruchten van de Geest te dragen, als het is voor de vijgenboom om vijgen te dragen, of voor de rozenstruik rozen voort te brengen. Zijn natuur is zo volkomen doordrongen van de liefde voor God en zijn medemensen, dat hij de werken van Christus volbrengt met een gewillig hart.

Allen die binnen de kring van zijn invloed komen, ontdekken de schoonheid en welriekendheid van zijn christelijk leven, terwijl hij er zichzelf niet van bewust is, want het is in overeenstemming met zijn gewoonten en neigingen. Hij bidt om goddelijk licht, en wandelt graag in dat licht. Het is zijn dagelijks voedsel de wil van zijn hemelse Vader te volbrengen. Zijn leven is met Christus verborgen in God. Toch beroemt hij zich hier niet op en schijnt er zich niet van bewust te zijn. God ziet vriendelijk neer op de nederigen en eenvoudigen die nauwgezet de voetstappen van de Meester volgen. Engelen worden tot hen aangetrokken en verblijven graag in hun nabijheid. Zij mogen dan als onwaardig over het hoofd gezien worden door hen, die zich beroemen op hun grote werken en zich verlustigen in het bekend maken van hun goede daden, maar hemelse engelen buigen zich vol liefde over de nedrigen en omringen hen als een vurige muur.