Wanneer iemand beweert geheiligd te zijn, terwijl zijn woorden en daden vergeleken kunnen worden met een onzuivere bron die bitter water voortbrengt, kunnen we met zekerheid zeggen: die man is misleid. Hij moet de beginselen van het christelijk leven nog leren. Sommigen die voorgeven dienaars van Christus te zijn, hebben zo lang onvriendelijkheid gekoesterd, dat het lijkt alsof ze dit ongeheiligd element in hun karakter zijn gaan liefhebben en genoegen scheppen in het spreken van woorden die mishagen en prikkelen. Deze mensen moeten tot bekering komen voordat Christus hen als Zijn kinderen kan aanvaarden.

Zachtmoedigheid is een innerlijk versiersel, dat God hoog schat! De apostel spreekt hiervan als van meer waarde dan goud of paarlen of kostelijk versiersel. Waar het uitwendig versiersel alleen het lichaam versiert, verfraait het sieraad van zachtmoedigheid de ziel en verbindt de sterfelijke mens met de onsterfelijke God. Dit is het sieraad dat God verkiest. Hij, die de hemelen sierde met de kleuren van het licht, heeft door dezelfde Geest beloofd dat;

“Hij de ootmoedigen zal kronen met heil.”Psalm 149:4

Hemelse engelen letten op hen, die de Here Jezus hebben aangedaan en met Hem wandelen in zachtmoedigheid en nederigheid van geest. De christen kan een hoog doel bereiken. Hij kan steeds hoger klimmen. Johannes had een verheven gedachte van het voorrecht van de christen. Hij zegt:

“Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat we kinderen Gods genaamd mogen worden.” 1 Joh. 3:1

Het is onmogelijk voor de mens hogere waardigheid te verkrijgen dan hier wordt genoemd. De mens is het voorrecht geschonken een erfgenaam van God en mede erfgenaam van Christus te worden. Zij, die aldus verhoogd zijn, aanschouwen de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus, welke de rijkdommen van deze wereld verre te boven gaan. Aldus wordt de sterfelijke mens, door de verdiensten van Jezus Christus, verheven tot de gemeenschap met God en Zijn geliefde Zoon.