Het leven van Daniël is een geïnspireerd voorbeeld van datgene wat een geheiligd karakter vormt. Het is een les voor allen, vooral voor de jeugd. Een strikte instemming met de geboden van God is een weldaad voor de gezondheid van lichaam en ziel. Om de hoogste maatstaf van moreel en intellectueel kunnen te bereiken, moet men wijsheid en kracht vragen van God, en zich strikt aan matigheid in alle levensgewoonten houden. In de ervaring van Daniël en zijn vrienden hebben we een voorbeeld van de overwinning van beginselen over de verzoeking aan eetlust toe te geven. Het toont ons dat jongelui door godsdienstige beginselen, de overwinning kunnen behalen over de ‘lusten van het vlees’ en trouw kunnen blijven aan Gods geboden, al vergt het hen een groot offer.

Wat zou er gebeurd zijn als Daniël en zijn vrienden een compromis hadden gesloten met deze heidense beambten, en toegegeven hadden aan de eis om te eten en drinken zoals de Babyloniërs dat gewend waren. In deze kleine zaak hun principe loslaten, zou betekenen hun gevoel voor recht en hun afschuw van het kwade verzwakken. Het toegeven aan de eetlust zou hun lichamelijk, geestelijke en morele kracht hebben verzwakt. Eén verkeerde stap zou waarschijnlijk tot een volgende hebben geleid, tot ze, als hun verbinding met de hemel verbroken was, door de verleiding zouden meegesleurd zijn. God had gezegd:

Wie Mij eren, zal Ik eren.” 1 Sam. 2:30

Terwijl Daniël zich vastklemde aan God met onwankelbaar vertrouwen, kwam de Geest der profetie op hem. Terwijl de mensen hem onderrichten aangaande de plichten aan het hof, onderwees God hem omtrent de verborgenheden van de toekomst, en toonde aan komende geslachten, door beelden en symbolen, de wonderbare dingen die gebeuren zouden in het laatste der dagen.