Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.

 

De natuur verheven boven de God van de natuur.

Niemand kan werkelijk uitblinken in kennis en invloed tenzij men verbonden is met de God van Wijsheid en Macht… Alle menselijke wijsbegeerte geeft geleid tot verwarring en schande wanneer God daarin niet werd erkend als alles in allen. De grootste intellectuelen van de wereld worden verward en raken verloren in hun pogingen tot onderzoek van wetenschappelijke zaken én de Openbaring, wanneer ze niet door Gods Woord worden verlicht.

De Schepper en Zijn werken gaan het menselijk bevattingsvermogen te boven en omdat de mensen Gods werk en wegen niet op natuurlijke gronden kunnen verklaren, trekken ze de conclusie dat de geschiedenis van de Bijbel onbetrouwbaar is.

De dorens van dwaling, twijfel en ongeloof worden vermomd door de bedekking van filosofische en wetenschappelijke gewaden. Satan heeft deze ingenieuze manier bedacht om mensen af te trekken van de Levende God, van de Waarheid en de Godsdienst. Hij verheft de natuur boven de Schepper van de natuur.