Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?
En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt.
Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.

Mattheüs 24:3-5

Hoe een valse Christus te herkennen…

Wij moeten ons anker in Christus hebben, geworteld en gegrond in het geloof. Satan werkt door mensen. Hij kiest hen uit, die niet hebben gedronken van het water des levens, wiens zielen dorsten naar iets dat nieuw en vreemd is en die altijd klaar staan om te drinken uit elke fontein die zich voor doet.

Er zullen stemmen worden gehoord die zeggen: “Zie, hier is de christus”, of “Zie daar!” Maar wij moeten ze niet geloven. Wij hebben onmiskenbare bewijzen van de stem van de ware Herder en Hij roept ons om Hem te volgen. Hij zegt:

“Ik heb de geboden Mijns Vaders bewaard.”

Hij leidt Zijn schapen op de weg van nederige gehoorzaamheid aan de wet van God, maar Hij moedigt ze NOOIT aan om die wet te overtreden! “De stem van een vreemde” is de stem van iemand die geen eerbied heeft voor Gods wet, die heilig, rechtvaardig en goed is en die deze wet niet gehoorzaamt. Velen maken groot vertoon van heiligheid en gaan prat op de wonderen die zij verrichten door zieken te genezen, terwijl ze geen rekening houden met deze grote maatstaf van gerechtigheid.

Maar door wiens krachten vinden deze wonderen plaats?

Zijn de ogen van de betrokkenen geopend voor hun overtredingen van Gods wet? Nemen ze hun plaats in om al Gods geboden te gehoorzamen? Johannes getuigt van hen die belijden dat ze kinderen Gods zijn: “Wie zegt; ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet.”  1 Joh. 2:4

Niemand hoeft misleid te worden. Gods wet is even heilig als Zijn troon en ieder die in de wereld komt, zal daardoor geoordeeld worden. Er is geen andere maatstaf waardoor het karakter wordt getoetst. “Voor wie niet spreekt naar dit Woord, is er geen dageraad!” (Wordt ook vertaald met: ” Er is geen Licht in hem.” K.J.)

Zal ieder geval bepaald worden aan de hand van Gods Woord, of zullen de menselijke aanmatigingen geëerd worden? Christus zegt: “Aan hun vruchten zult gij ze kennen” Als zij, die wonderen verrichten, geneigd zijn om op grond van deze manifestaties een excuus te zoeken voor het feit, dat zij Gods wet veronachtzamen en in ongehoorzaamheid volharden, wil het feit, dat zij tot op bepaalde hoogte macht hebben, niet zeggen dat zij de grote kracht Gods bezitten. Integendeel, het is de wonderwerkende kracht van de grote bedrieger. Hij is een overtreder van de zedenwet en gebruikt elk denkbaar plan om de mensen blind te maken voor zijn ware aard.

Wij worden gewaarschuwd dat hij in de laatste dagen met tekenen en bedrieglijke wonderen zal werken. Hij zal met deze wonderen doorgaan tot het einde van de genadetijd om op deze wonderen te wijzen als bewijs, dat hij een engel des lichts en niet der duisternis is. Wij moeten ons wachten voor de voorgewende heiligheid die het overtreden van Gods wet veroorlooft. Zij die deze wet onder hun voeten vertreden en zich beoordelen naar de maatstaf die zij zelf hebben bedacht, kunnen niet geheiligd zijn.