Onderzoek de Schriften als de gelovigen in Berea!

Indien tijdens de eindgebeurtenissen van deze wereldgeschiedenis degenen aan wie beproefde waarheden zijn verkondigd, het voorbeeld van de gelovigen in Berea zouden volgen, door dagelijks de Schriften te onderzoeken en de hun gebrachte boodschappen met Gods Woord te vergelijken, dan zou er nu een groot aantal getrouw de voorschriften van Gods wet nakomen, wat nu maar betrekkelijk weinigen doen…    (Handelingen 17:10-12)

Allen zullen geoordeeld worden naar het licht dat hun werd geschonken. De Heere zend Zijn boden uit met een heilsboodschap en Hij zal de hoorders verantwoordelijk stellen voor de wijze waarop ze naar de woorden van deze dienaren hebben gehandeld.

Allen die in oprechtheid naar de waarheid zoeken, zullen bij het Licht van Gods Woord een nauwkeurig onderzoek instellen naar de hun verkondigde leerstellingen.