Volmaakt in al Zijn wegen

“Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.” Mattheüs 5:48

Gods werk is een volmaakt geheel, omdat het in ieder deel, hoe gering ook, volmaakt is. Hij vormt de kleine grasspriet met net zoveel zorg als wanneer Hij een wereld zou maken. Als wij verlangen volmaakt te worden, zoals onze Vader in de hemel volmaakt is, moeten wij trouw zijn in de kleine dingen. Wat waard is om gedaan te worden, is ook waard om goed gedaan te worden. Gods ideaal voor Zijn kinderen is hoger dan het menselijk verstand kan reiken. Het verlossingsplan geeft weer, hoe wij volkomen uit de macht van satan bevrijd kunnen worden, en hoe Christus de verbrijzelde ziel volledig in staat stelt zich van de zonde te kunnen scheiden. 

Christus is gekomen om de werken van de duivel teniet te doen en Hij heeft erin voorzien, dat de Heilige Geest zal worden toebedeeld aan iedere berouwvolle ziel om deze te bewaren voor de zonde.

De werking van satan mag niet worden opgevat als een verontschuldiging; ook niet voor één enkele verkeerde daad. Satan juicht als hij hoort hoe belijdende christenen zich verontschuldigen over de verkeerdheden in hun karakters. Zulke verontschuldigingen banen juist de weg tot de zonde, want er is geen verontschuldiging voor de zonde. Voor ieder berouwvol en gelovig kind van God is de deur geopend om een heilig karakter te ontwikkelen en te leven als een christen.

Het hoogste ideaal in een christelijk karakter is het beeld van Christus in ons hersteld zien. Zijn navolgers moeten in hun leven net zo volmaakt zijn als de Zoon des mensen volmaakt was in Zijn leven… Hij vraagt ons door het geloof in Hem de heerlijkheid van Gods karakter te bereiken.

Een evenwichtig karakter vormt zich door eenvoudige daden die goed zijn uitgevoerd. Eén enkel gebrek, dat men aankweekt in plaats van het te overwinnen, maakt de mens onvolkomen zodat de poort van de Heilige Stad zich voor hem zal sluiten. In het leger van verlosten zullen geen gebreken zijn.

Wat uw werk ook mag zijn, doe het zorgvuldig… Wanneer u op deze wijze werkt, zal God Zijn goedkeuring geven en Christus zal eenmaal tot u spreken:

“Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, … ga in in de vreugde uws Heren!” Mattheüs 25:21