De grote ‘IK BEN”

“Toen zeide God tot Mozes: IK BEN, Die IK BEN. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij tot u gezonden.” Exodus 3:14

In Christus is leven dat oorspronkelijk is en dat aan niemand ontleend, noch van iemand afgeleid is.

“Wie de Zoon heeft, die heeft het leven.” 1 Johannes 5:12

De goddelijkheid van Christus verzekert de gelovige van het eeuwige leven.

Alle gemeenschap tussen de hemel en de gevallen mensheid komt tot stand door Christus. Het was Gods Zoon, Die aan onze eerste voorouders de belofte gaf van de verlossing. Hij was het, Die Zichzelf openbaarde aan de patriarchen. Adam begreep het evangelie.

Jezus was het Licht van Zijn volk – het Licht van de wereld – vóórdat Hij op aarde kwam in menselijke gedaante. De eerste straal licht die de duisternis doorboorde, waarin de zonde de wereld had gehuld, was afkomstig van Christus. En iedere straal van de glans des hemels, die op de aardbewoners viel, kwam van Hem. In het verlossingsplan is Christus de Alfa en de Omega; de Eerste en de Laatste.

Het was Christus Die vanuit de braambos op de berg Horeb sprak tot Mozes en zei:

“IK BEN DIE IK BEN… Alsdus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK BEN heeft mij tot u gezonden.”

Dit was het pand voor Israëls bevrijding. Dus verklaarde Hij, toen Hij kwam in de ‘gelijkenis des mensen‘, dat Hij de ‘IK BEN’, Zelf was. Het Kind van Bethlehem, de zachtmoedige en de nederige Verlosser, is God ‘geopenbaard in het vlees’ . (1 Timótheüs 3:16)

Dit hulpeloos kind was het Beloofde Zaad, waarheen het eerste altaar aan de poort van Eden heen wees. Dit was de Silo, de vredegever. Dit was Degene waarover de zieners lang van te voren hadden geprofeteerd. Hij was de Wens van alle volkeren; de Wortel en de Spruit van David en de ‘stralende Morgenster’.

Tot ons zegt Hij:

“Ik ben de goede Herder”

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven”

“Ik ben het levende Brood”

Ik ben de zekerheid van iedere belofte -IK BEN!

“Vrees niet: ‘God met ons’ is de zekerheid van onze verlossing van de zonde.”