De stem van één die roept in de woestijn.

 

 

En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden,
zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja: De stem van één die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.
Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden; de kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen;
en alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt.

Lukas 3:3-6

Geen wereldse eerzucht.

De mensen meenden dat Johannes de beloofde Messias zou zijn. Zijn leven was zó onzelfzuchtig, gekenmerkt door eenvoud en zelfverloochening. Zijn leer, vermaningen en bestraffingen waren vurig, oprecht en moedig. In zijn werk wendde hij zich niet links of rechts om naar gunsten en toejuichingen van anderen te dingen. Hij streefde niet naar wereldse eer of wereldse waardigheid,… Hij verzekerde zijn toehoorders dat hij de Christus niet was. “Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken.”

 

Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden:  Adderengebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn?
Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering,…

Lukas 3:7-8

Deze boodschap van bekering tot gehoorzaamheid en de komende toorn van het oordeel behoort ook vandaag-de-dag door de wereld te gaan. De drie engelen uit Openbaring 14:6-11 en de engel uit Openbaring 18:1 staan symbool voor de mensen die deze laatste waarschuwingen verkondigen vóórdat de HEERE weder komt voor het oordeel…

En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen.

En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.