Hij stierf voor ons

“God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaars waren, voor ons gestorven is.” Romeinen 5:8

Wij moeten één grote centrale waarheid steeds voor ogen houden bij ons onderzoek van de Schrift: ‘Christus en Die gekruisigd’. Iedere andere waarheid staat in verbinding met dit thema en heeft invloed en macht, naar gelang het verband houdt met dit gegeven.

De ziel die verlamd is door de zonde, kan alleen leven ontvangen door de arbeid die aan het kruis tot stand gekomen is, door de Leidsman van onze zaligheid.

Toen Christus het hoofd boog en stierf, wierp Hij de pilaren van satans rijk ter aarde. Hij overwon satan. Christus onderwierp zich aan de kruisdood, alhoewel de hemelse engelen Hem hadden kunnen bevrijden. De engelen leden mee met Christus. God Zelf werd met Christus gekruisigd, want Christus was één met de Vader. Zij die Christus verwerpen, zij die niet willen dat deze Mens over hen heerst, kiezen ervoor zichzelf te stellen onder de leiding van satan. Zij zijn satans lijfeigenen en zullen geïnspireerd worden zijn werk te doen. Maar ook voor hen gaf Jezus Zijn leven op Golgotha.

Hij, Die stierf voor de zonden van de wereld, moest in het graf blijven zolang als de tijd Hem was toegewezen. Hij was in deze stenen gevangenis als een gevangene van het goddelijke Recht. Hij was verantwoording verschuldigd aan de Rechter van het heelal. Hij droeg de zonden van de wereld, en alleen Zijn Vader kon Hem vrijlaten.

Hij vereenzelvigde Zich met onze belangen, Hij ontblootte Zijn borst voor de doodslag en Hij nam de schuld en de straf van de mens op Zich en offerde een volkomen offerande aan God, ten gunste van de mens.

Door de kracht van deze verzoening heeft Hij de macht om de mens volkomen gerechtigheid en volledige verlossing aan te bieden. Wie in Hem gelooft als een persoonlijke Verlosser, zal niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben.

De prijs voor de verlossing van de mens werd betaald en al wat hij heeft en wat hij is, moet worden besprengd met het bloed van Christus zodat het gewijd is aan God, aan Wie alles toebehoort.