In het jaar dat Daniël en zijn vrienden in dienst traden bij de koning van Babel, vonden er gebeurtenissen plaats die de oprechtheid van deze jongemannen ernstig op de proef stelden. Ten aanschouwen van een afgodisch volk werd de macht en getrouwheid van de God van Israël bewezen. In die tijd zag koning Nebukadnezar vol zorg de toekomst tegemoet. Hij kreeg een merkwaardige droom die hem erg verontrustte,

“en zijn slaap week van hem” Daniël 2:1

Alhoewel dit nachtgezicht diepe indruk op hem maakte, zag hij geen kans zich de bijzonderheden te herinneren. Hij riep zijn sterrenkijkers en tovenaars, en beloofde hen grote eer en rijkdom als ze hem de droom en zijn betekenis konden openbaren. Maar ze zeiden:

“Zeg uw knechten de droom, en we zullen u de betekenis te kennen geven.” Daniël 2:4

 

De koning wist dat als ze werkelijk de betekenis konden geven, zij ook de droom konden vertellen. De Here in Zijn voorzienigheid, had Nebukadnezar deze droom gegeven en ervoor gezorgd dat hij de bijzonderheden vergat terwijl het angstige gevoel was blijven hangen, om zo de machteloosheid van de wijzen van Babel te openbaren. De vorst was erg boos en dreigde ze allen te doden wanneer zie niet binnen een bepaalde tijd de droom openbaarden. Daniël en zijn vrienden zouden samen met de valse profeten omkomen. Daniël stelde echter zijn leven in de weegschaal door zich in de nabijheid van de koning te begeven, met het verzoek dat deze hem enige tijd zou gunnen om de droom en zijn betekenis te weten te komen. De vorst willigde dit verzoek in. Toen riep Daniël zijn drie vrienden en samen legden ze de zaak voor aan God, wijsheid zoekend en bij de Bron van licht en kennis. Hoewel ze zich aan de hof van de koning bevonden, omringd door verleidingen, bleven ze trouw aan God. Ze waren er vast van overtuigd dat God in Zijn voorzienigheid, hen op deze plaats had gesteld en dat ze Zijn werk deden, trouw blijvend aan waarheid en plicht. Ze vertrouwden op God. Ze wendden zich tot Hem telkens als ze in moeilijkheden of gevaar verkeerden. Hij was steeds een hulp “ter rechter tijd” voor hen geweest.