De dienstknechten van God vroegen niet vergeefs om Zijn hulp. Ze hadden Hem geëerd en in het uur der beproeving eerde Hij hen. Het geheim werd Daniël bekend gemaakt en hij haastte zich om bij de koning te worden toegelaten. De Joods gevangene staat dan voor de vorst van het machtigste rijk onder de zon. De koning maakt zich grote zorgen te midden van al zijn rijkdom en heerlijkheid, maar de jeugdige balling is gelukkig en vredig in zijn God. Zo er ooit een gelegenheid was om zich te verheffen, en zijn eigen goedheid en wijsheid bekend te maken, was dit nu voor Daniël de gelegenheid. Maar zijn eerste woorden zijn bedoeld om God te eren als de Bron van alle wijsheid, in plaats van zichzelf te verheffen:

“De verborgenheid waarnaar de koning vraagt, kunnen geen wijzen, bezweerders, geleerden of waarzeggers de koning te kennen geven. Maar er is een God in de hemel, die verborgenheden openbaart. Hij heeft de koning Nebukadnezar bekend gemaakt, wat er in de toekomende dagen geschieden zal.” Daniël 2:27,28

De koning luistert met grote aandacht als elke bijzonderheid van de droom wordt bekend gemaakt en wanneer de juiste verklaring gegeven wordt, voelt hij dat hij er op kan vertrouwen als een goddelijke openbaring. De plechtige waarheden, opgesloten in dit gezicht, maakte een diepe indruk op de geest van deze heerser, en in nederigheid en ontzag viel hij neer en aanbad, zeggende:

“In waarheid, uw God is de God der goden en de Heer der koningen, en Hij openbaart verborgenheden. Daniël 2:47