Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht.

En een heraut riep met kracht: Men zegt u aan, volken, natiën en talen:
Op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht.
Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen.

Daniël 3:3-6

Een Beeld van de Laatste Tijd…

Door velen wordt de Sabbat van het vierde gebod van zijn kracht ontdaan en behandeld als iets dat geen waarde heeft; terwijl de pauselijke zon-dag verheven wordt. In plaats van Gods wetten, worden de wetten van de mens der zonde verheven, wetten die aanvaard en gezien moeten worden zoals het machtige, gouden beeld van Nebukadnessar door de babyloniërs werd gezien.

Toen Nebukadnessar dit grote beeld gemaakt had, gebood hij dat daaraan universele eer door iedereen bewezen zou worden, groot en klein, rijk en arm…

De Schepper van hemel en aarde heeft in deze geschiedenis vele lessen verborgen voor de laatste generaties. Zo leren we dat de staat niet alleen controle wilde hebben over burgerlijke zaken, maar ook de macht over het geweten eist als het gaat om geloofszaken en aanbidding. Hiermee is een eenwording van kerk en staat tot stand gebracht. Gods Woord leert ons dat ook in onze tijd kerk en staat weer één zullen worden en dat de gewetens-vrijheid hierdoor verdrukt gaat worden, net zoals het pauselijk systeem dat eeuwen lang gedaan heeft…

Verder zien we duidelijk dat het gebruik van ‘muziek’ moet leiden tot het aanbidden van dit beeld. Deze Goddelijke aanwijzing moet onze aandacht richten op de ‘aanbiddings-muziek’ ofwel de ‘opwekkings-muziek’ die tegenwoordig nagenoeg alle kerken is binnen gedrongen… Is deze nieuwe, moderne muziek werkelijk tot eer van God, of heeft het tot doel ons gevoel, onze emoties en onze behoeftes te bevredigen? Leid deze muziek ons tot het bestuderen van de heilige schriften en tot gehoorzaamheid, of worden we misleid tot een vorm van aanbidding die misschien niet tot eer van God is?!

Als laatste zien we dat een kleine groep, trouwe gelovige, de bedreigingen van deze aardse macht weerstaan en liever hun leven verliezen, dan dat ze Gods heilige geboden overtreden! Dit soort geloof heb je niet van het ene moment, op de andere… We moeten ons elke dag aan God wijden, onze zonden belijden en onze karakters laten kneden naar het beeld van Zijn Zoon. Dan zal de Here ook ons bevrijden als de tijd van benauwdheid, aan het eind der tijden, over deze wereld komt!

En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.
En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.
En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

Openbaring 13:13-15

Mag Zijn Woord ons leiden en Zijn machtige Arm ons bevrijden, amen.