Terwijl Daniël nog in gebed was, kwam de engel Gabriël aansnellen uit de hemelse hoven om hem mee te delen dat zijn gebed was gehoord en beantwoord was. Deze machtige engel had opdracht gekregen om hem kennis en verstand te geven – om hem de verborgenheden van de toekomst te ontsluieren. Aldus kwam Daniël, terwijl hij ernstig zocht de waarheid te kennen en te verstaan, in aanraking met de boodschapper des hemels. In Antwoord op zijn bede ontving Daniël niet alleen het licht en de waarheid waaraan hij en zijn volk het meest behoefte aan hadden, maar eveneens een blik in de toekomst, zelfs tot aan de komst van de verlosser der wereld. Zij die aanspraak maken op heiligheid, terwijl ze er niets voor voelen de Schriften te onderzoeken of met God te worstelen in het gebed een beter begrip van de Bijbelse waarheden, weten niet wat ware heiligmaking betekent.

Daniël sprak met God. De hemel werd voor zijn ogen geopend. Maar de hoge eer die hij ontvang was het gevolg van vernedering en ernstig zoeken. Allen die met hun hart het woord van God aannemen, zullen hongeren en dorsten naar het verstaan van Zijn wil. God is de Auteur van waarheid. Hij verlicht het verduisterd verstand en stelt de menselijke geest in staat de waarheid te verstaan die Hij geopenbaard heeft.