Welk een grote eer werd Daniël bewezen door de Majesteit des hemels. Hij vertroostte zijn bevende dienstknecht en verzekerde hem dat zijn gebed in de hemel was verhoord. In antwoord op dat vurige gebed werd de engel Gabriël gezonden om het hart van de koning van Perzië te bewegen. De vorst had de invloed van Gods Geest gedurende drie weken weerstaan, terwijl Daniël vastte en bad. De Vorst des hemels, de Aartsengel Michaël, was echter gezonden om het hart van de hardnekkige koning te bewerken, om in antwoord op het gebed van Daniël een besluit te nemen.

“Toen hij op deze wijze met mij sprak, boog ik mijn gelaat ter aarde en was verstomd. Maar zie, iets als een menselijk gedaante raakte mijn lippen aan… en zeide, Vrees niet, gij zeer beminde man, vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk. En terwijl Hij met mij sprak, werd ik gesterkt, en ik zeide: Mijn Heer spreke, want Gij hebt mij kracht gegeven” Daniël

10:15-19

Zo groot was de goddelijke heerlijkheid die aan Daniël geopenbaard werd, dat hij de aanblik niet kon verdragen. Toen omsluierde de hemelse bode zijn heerlijkheid en verscheen aan de profeet als;

“een in de gedaante van een mens” Daniël 10:16

Door Zijn goddelijke kracht sterkte Hij de profeet, om te luisteren naar de boodschap, welke God hem zond. Daniël was een toegewijde dienstknecht van de Allerhoogste. Zijn hele leven was vol edelmoedige daden in dienst voor zijn Meester. De zuiverheid van zijn karakter en zijn onwankelbare trouw werden slechts geëvenaard door zijn nederigheid van hart en zijn ootmoed voor God. Nogmaals, het leven van Daniël is een geïnspireerd voorbeeld van ware heiligmaking.