Een christelijk standpunt is een Bijbels standpunt.

Het heeft de afgelopen weken nogal wat stof doen opwaaien in de ‘christelijke wereld’ en daarbuiten; De zogenaamde ‘Nashville-verklaring’. De Bijbelvaste gelovigen beseffen dat de ‘wereldse’ normen en waarden steeds verder verwijderd raken van de normen en waarden, die door onze Maker geopenbaard worden in Zijn Woord.

De heiligheid van het huwelijk tussen één man en één vrouw is in deze verklaring het punt dat bevestigd wordt door de ondertekenaars. Deze Goddelijke instelling, die reeds in de eerste scheppingsweek tot stand gebracht werd, is zonder meer de enige verbinding die twee mensen tot één vlees kunnen maken. Hierover is Gods Woord duidelijk, boven alle twijfel verheven.

Een tweede Goddelijke instelling?!

Dat het huwelijk, met of zonder plechtigheid, een levenslange verbinding betekend tussen man en vrouw, is duidelijk. Dat er veel christenen zijn die de Schepper willen eren, door Zijn instellingen te respecteren, spreekt voor zich! Maar wat zegt de christelijke wereld over de tweede Goddelijke instelling, die Hij bepaald heeft reeds in de eerste week van Zijn Schepping? Wat zegt de christelijke wereld over Zijn instelling, waarmee het ‘huwelijk’ tussen Hem en Zijn schepsels bevestigd wordt?

Wat zegt de christelijke wereld, over het feit dat de Schepper van hemel en aarde, boven alle twijfel verheven, de Zevende Dag geheiligd heeft om op te rusten, tot eer van Hem, Die alles maakte?

Ieder christen, die ernaar verlangt, door zijn levenswandel, de Schepper van hemel en aarde te eren en te dienen en daarvoor de Bijbel als de Geopenbaarde Wil van God aanneemt, zal als gevolg hiervan, ook Zijn tweede instelling moeten aannemen;

De Zevende-dag Sabbat!

Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht.
Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.
En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.

Genesis 2:1-3

Hoeveel van hen, die de Nashville-verklaring moedig ondertekend hebben, zullen even moedig Zijn tweede heilige instelling verdedigen? Of denken zij, dat God in Zijn oordeel, met twee maten meet?! Hopen zij, dat de HEERE in het oordeel wel het huwelijk beoordeeld, maar niet de Sabbat van het Vierde Gebod, die Hij ter bevestiging met Zijn Vinger in de stenen tafelen heeft vereeuwigd, beginnende met de Woorden;

Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.
Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen,
maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.
Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.

Exodus 20:8-11

Mag de HEERE toch uw ogen openen en u doen beseffen dat Hij de zondag NIET gegeven of geheiligd heeft, voor het te laat is, want Zijn oordeel komt spoedig! Eer de Schepper van hemel en aarde door al Zijn instellingen in acht te nemen!

En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk.
En hij zei met een luide stem:

Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

Openbaring 14:6-7

Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

Openbaring 22:14