Het belang van de Schrift voor de eindtijd

Vaste grond onder de voeten blijven houden door de Schrift is van groot belang om christen te blijven.

“Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad” Jesaja 8:20

Gods volk heeft de Bijbel gekregen als een beveiliging tegen de invloed van dwaalleraren en de misleidende kracht van de geesten der duisternis. Satan gebruikt alle mogelijke listen om te voorkomen dat de mensen de Bijbel leren kennen, want de duidelijke uitspraken van de Bijbel brengen satans bedrog aan het licht. Elke herleving van Gods werk prikkelt de vorst van het kwaad tot grotere activiteit. Hij spant nu al zijn krachten in voor de laatste strijd tegen Christus en Zijn volgelingen.

Wij zullen binnenkort de laatste grote misleiding meemaken. De antichrist zal dan zijn wonderwerken voor onze eigen ogen verrichten. De vervalsing zal zó volmaakt zijn dat men alleen aan de hand van de Bijbel een onderscheid zal kunnen maken tussen wat waar is en wat vals is. Elke uitspraak en elk wonder zal op grond van Gods Woord moeten worden getoetst.

Zij die alle geboden Gods willen gehoorzamen, zullen verdrukt en bespot worden. Zij kunnen alleen met Gods hulp stand houden. Willen ze de beproeving die hun te wachten staat overleven, dan moeten ze Gods wil begrijpen zoals die in Zijn Woord is geopenbaard.

Ze kunnen God alleen eren als ze een juist beeld hebben van Zijn karakter, heerschappij en doelstellingen, en er ook naar handelen. Alleen zij die door de waarheid van de Bijbel zijn versterkt, zullen in de laatste grote strijd stand kunnen houden. Iedereen zal antwoord moeten geven op de doorslaggevende vraag:

Zal ik God of de mensen gehoorzamen?

Het uur voor de beslissing is aangebroken. Staan we op de rots van Gods onveranderlijk Woord? Zijn we bereid de geboden Gods en het geloof van Jezus te verdedigen?

Jezus heeft Zijn discipelen vóór Zijn kruisiging gezegd dat Hij zou worden gedood en uit het graf zou opstaan. Er waren engelen tegenwoordig om Zijn woorden in het hart en in het verstand van de discipelen te griffen. Maar de discipelen verwachtten dat ze van het Romeinse juk zouden worden bevrijd en konden de gedachte niet verwerken dat Hij in Wie ze al hun hoop hadden gesteld, een smadelijke dood zou sterven.

De woorden die ze hadden moeten onthouden, werden uit hun gedachten gewist en toen de tijd der beproeving kwam, waren ze niet voorbereid. De dood van Jezus had hun verwachtingen zó de bodem ingeslagen dat het was alsof Hij hen helemaal niet van tevoren had gewaarschuwd. Christus had Zijn discipelen voorzegd wat er zou gebeuren.

Ook wij kunnen op grond van de profetieën weten wat er in de toekomst zal plaatsvinden. De gebeurtenissen in verband met de afsluiting van de genadetijd en de voorbereiding op de tijd der benauwdheid worden duidelijk beschreven. Maar de meeste mensen begrijpen deze waarheden niet beter dan wanneer ze nooit waren geopenbaard. Satan zorgt er wel voor dat hij elke indruk die hen wijs zou kunnen maken ter zaligheid uitwist, zodat ze in de tijd der benauwdheid volkomen onvoorbereid zullen zijn.