Het belang van de Schrift voor de eindtijd

Waarom de mens het Woord heeft ontvangen?

God heeft ons Zijn Woord gegeven om Zijn richtlijnen te leren kennen en om te weten wat Hij van ons verlangt. Toen de wetgeleerde tot Jezus kwam en Hem vroeg: “Meester wat moet ik doen om het eeuwige leven te beĆ«rven?” Wees de Heiland hem op de Schrift met de woorden: “Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij?”

Onwetendheid zal jong noch oud verontschuldigen

Onwetendheid zal jong noch oud verontschuldigen en niemand ontslaan van de straf die staat op de overtreding van Gods wet omdat iedereen een getrouwe uiteenzetting heeft van die wet en van haar beginselen en eisen. Goede bedoelingen volstaan niet. Het is niet voldoende als iemand doet wat hij juist acht of wat de predikant als juist beschouwt. De redding van zijn leven staat op het spel en hij moet de Bijbel zelf onderzoeken.

Hij mag nog zoveel van iets overtuigd zijn en nog zoveel vertrouwen stellen in de kennis van een predikant, toch is dat niet het fundament waarop hij moet bouwen. Hij heeft een kaart die elke richting op de weg naar de hemel aanduidt en hoeft dus niets te raden …

We leven in het plechtigste tijdperk van de wereldgeschiedenis. Heel binnenkort valt de beslissing over het lot van miljoenen bewoners van deze aarde. Ons eeuwig heil en de zaligheid van andere mensen hangt af van de weg die we nu inslaan.

Wij moeten ons laten leiden door de Geest der waarheid. Elke volgeling van Christus moet zich in alle ernst afvragen: “Here, wat wilt Gij dat ik doe?” Wij moeten ons voor de Here verootmoedigen onder vasten en bidden en ons vaak verdiepen in Zijn Woord, vooral met betrekking tot de gebeurtenissen rond het oordeel. We moeten persoonlijk vertrouwd raken met de dingen Gods. Wij hebben geen minuut te verliezen. Gebeurtenissen van levensbelang spelen zich rondom ons af. Wij staan op satans betoverende grond.

Slaapt niet, wachters op Gods muren, want de vijand ligt op de loer: hij zal zich zodra u lauw of traag wordt op u werpen en u tot zijn prooi maken.

Velen maken zich allerlei illusies over de manier waarop God hun toestand beoordeelt. Ze zijn er trots op dat ze bepaalde verkeerde dingen niet hebben gedaan en denken niet aan de goede daden die God van hen verlangt, maar die ze ook niet gedaan hebben. Het is niet voldoende als men een boom is in Gods hof. Men moet aan Gods verwachtingen beantwoorden door vrucht te dragen. God zal iedereen rekenschap vragen van al het goede dat hij door zijn genade had kunnen doen en dat hij toch niet gedaan heeft.

In de boeken des hemels staan ze opgetekend als onnutte dienstknechten. Toch is zelfs het geval van deze groep mensen niet hopeloos … In de tijd der beproeving zullen zij die Gods Woord tot hun levensgids hebben gemaakt, herkenbaar zijn. In de zomer is er geen verschil tussen de altijd-groene bomen en de andere, maar wanneer de herfststormen komen, blijven de altijd-groene bomen onveranderd, terwijl de andere bomen hun bladeren laten vallen.

Op dit ogenblik is er misschien geen verschil te zien tussen ontrouwe en ware christenen, maar binnenkort zal het verschil duidelijk merkbaar worden. Wanneer er straks tegenstand komt en fanatisme en onverdraagzaamheid de kop weer opsteken, wanneer er weer vervolgingen losbarsten, zullen de meelopers en de huichelaars wankelen en hun geloof verliezen, maar de ware christenen zullen staan als een rots in de branding, met meer geloof en hoop dan in de dagen van voorspoed.