De Trooster en de Leraar

“Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn naam, Die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.” Johannes 14:26

De Heilige Geest is de Vertegenwoordiger van Christus, maar ontdaan van Zijn menselijke persoonlijkheid en onafhankelijk daarvan. Belemmerd door menselijkheid, kon Christus niet in iedere plaats persoonlijk tegelijk zijn. Daarom was het voor de discipelen van belang, dat Hij tot de Vader ging en dat Hij de Heilige Geest zou zenden als Zijn opvolger op aarde. Niemand zou dan bevoorrecht zijn door Zijn aanwezigheid ter plaatse of door een persoonlijke aanraking met Christus. Door de Geest zou de Verlosser voor allen toegankelijk zijn…

Te allen tijde en op alle plaatsen, in alle droefheden en alle moeilijkheden, wanneer het leven donker lijkt en de toekomst verwarrend en wij ons hulpeloos en alleen voelen, dan zal in antwoord op een ernstig gebed in het geloof, de Trooster tot ons gezonden worden. Wij kunnen door omstandigheden gescheiden zijn van alle aardse vrienden, maar geen omstandigheden noch afstanden, kunnen ons scheiden van de hemelse Trooster. Waar wij ook zijn, waarheen wij ook gaan, Hij is altijd aan onze rechterhand om ons te ondersteunen, ons op te heffen en op te vrolijken…

De Trooster wordt ook genaamd ‘de Geest der waarheid’ . Het is Zijn werk de waarheid te bepalen en te handhaven. Hij woont eerst in het hart als de ‘Geest der waarheid’, en op deze wijze wordt Hij de Trooster. Er is troost en vrede in de waarheid, maar in dwaling kan geen ware vrede of troost gevonden worden. De Heilige Geest spreekt door de Schriften tot het verstand en door Hem wordt zo de waarheid in het hart geschreven.

Degenen die staan onder de invloed van de Geest van God zullen niet fanatiek zijn, maar zij zullen bedaard en standvastig zijn, vrij van buitensporige gedachten, woorden en daden. Temidden van een verwarring van misleidende leerstellingen, zal de Geest van God een gids zijn en een schild voor degenen die de duidelijke bewijzen van de waarheid niet hebben weerstaan.

Iedere man of vrouw en ieder kind, dat niet geleid wordt door de Geest van God, staat onder invloed van de tovenarij van satan, en hij zal door zijn woorden en door zijn voorbeeld anderen wegvoeren van de ‘weg der waarheid’.