Waarom de Schrift?

Het Boek dat het meeste onder vuur ligt

Ondanks de wijdverbreide beschikbaarheid is de Bijbel in deze tijd misschien wel één van de minst gelezen boeken en ook één van de boeken die het meest onder vuur ligt. Hier en daar vindt er nog steeds vervolging plaats voor het bezitten van een Bijbel. In een groot deel van de wereld wordt de Schrift op een veel subtielere manier aangevallen.

Eén van de verderfelijkste aanvallen is de historische-kritische methode van Bijbelstudie. Bij deze methode beslissen de lezers wat wel en wat niet belangrijk is, wat betrouwbaar is en wat terzijde kan worden geschoven. De lezers stellen zichzelf dus boven de Schrift.

Een andere subtiele aanval is de insinuatie dat men een geleerde of een theoloog moet zijn om de Bijbel te begrijpen en dat men anders slechts een oppervlakkig begrip van de tekst verkrijgt. Deze redenering houdt een terugkeer in naar de rooms-katholieke kerk die beweerde dat alleen geleerden van de kerk in staan zijn de Schrift uit te leggen. God daarentegen beloofde in Zijn Woord:

‘Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, Die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen.’

Waarom is de Schrift zo belangrijk?

De Bijbel openbaart God!

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.”

Door Gods Woord leren we over Hem. Het laat zien hoe God omgaat met het probleem van de zonde, en hoe Hij ernaar verlangt ons met Hemzelf te verzoenen. Het onthult Zijn creativiteit, Zijn majesteit, Zijn genade, Zijn gerechtigheid en Zijn plannen.

“Zo doet God, de HEER, niets zonder dat Hij Zijn plan heeft onthuld aan Zijn dienaren, de profeten.”

De heilige Schrift, het Oude en Nieuwe Testament, is het geschreven Woord van God. De geïnspireerde schrijvers spraken en schreven, daartoe gedreven door de Heilige Geest. In dit Woord heeft God de mens de nodige kennis tot heil aangereikt. De heilige Schrift is de definitieve, gezaghebbende en onfeilbare openbaring van Zijn wil. Deze is de norm voor gedrag en geloofsbeleving, de hoogste openbaringsbron van de geloofsleer en het betrouwbare verslag van Gods daden in de geschiedenis.

Gods Woord is de Waarheid

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’, zei Jezus. In Zijn gebed tot Zijn Vader, opgenomen in Johannes 17, bad Jezus: ‘Heilig hen dan door de Waarheid. Uw Woord is Waarheid’.

Toen Jezus werd geconfronteerd met religieuze leiders die boos waren omdat Hij beweerde de Zoon van God te zijn, ging Jezus naar de Schrift om Zijn woorden gezag te geven. ‘De Vader Die Mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over Mij afgelegd’, vertelde Jezus hun. ‘Maar u hebt Zijn stem … niet blijvend in u opgenomen. … U moet niet denken dat Ik u bij de Vader zal aanklagen; Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, klaagt u aan.’

Jezus bevestigt dat de Schrift van Hem getuigt. Ze openbaren Gods goddelijke bedoelingen en plannen en leggen uit hoe zonde de wereld is binnengekomen. De Bijbel laat ook Gods reactie zien op de zonde en Zijn relatie met de mens en geeft inzicht in het karakter en de aard van God.