God is niet veranderd

Gods karakter is niet veranderd. Hij is dezelfde naijverige God die Zijn wet gaf op Sinaï en deze met Zijn eigen vinger schreef op stenen tafelen. Zij die Gods heilige wet overtreden kunnen dan wel zeggen: “ik ben heilig” , maar waarlijk heilig zijn en beweren geheiligd te zijn, zijn twee verschillende dingen. Het Nieuwe Testament heeft de wet van God niet veranderd. De heiligheid van de Sabbat van het vierde gebod staat even vast als de troon van Jaweh. Johannes schrijft:

“Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want zonde is wetteloosheid. En gij weet dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde. een ieder die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.” 1 Johannes 3:4-6

Met de geliefde apostel kunnen wij dezelfde mening hebben over hen die beweren in Christus te zijn en te zijn geheiligd, terwijl ze Gods wet overtreden. Hij had met eenzelfde soort mensen te maken als wij. Hij zei:

“Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne.” 1 Johannes 3:7,8

De apostel sprak hier duidelijke taal, zoals hij vond dat dit thema vereiste.

Uit de brieven van Johannes ademt een geest van liefde. Wanneer hij echter in aanraking komt met mensen die Gods wet overtreden en toch beweren dat ze zondeloos leven, aarzelt hij niet hen te waarschuwen voor hun gevaarlijke bedriegerijen.

“Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben, en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen wij de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben misleiden wij onszelf, en de waarheid is niet in ons. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons.” 1 Johannes 1: 6-10