Christus gekruisigd, niet de wet!

 

 

De wet der Tien Geboden bestaat en zal door alle eeuwen heen blijven bestaan. De behoefte aan de dienst van brandoffers en slachtoffers eindigde toen schaduw en werkelijkheid elkaar ontmoetten in de dood van Christus. In Hem ging de schaduw in werkelijkheid op. Het Lam van God was het volledige en volkomen offer.

Gods Wet zal haar verheven karakter behouden zolang Gods troon bestaat. Deze Wet is de uiting van Gods karakter… Zinnebeelden en schaduwen, offerande en slachtoffers hadden geen waarde meer, na de dood van Christus aan het kruis; maar Gods Wet werd NIET met Christus gekruisigd. Als dat het geval was geweest, zou satan alles gewonnen hebben wat hij in de hemel had geprobeerd te winnen!

 Omdat hij dat probeerde, was hij uit de hemel verdreven… 

Hij viel, terwijl hij de engelen die hij bedrogen had met zich meenam. En nu bedriegt hij mensen met betrekking tot Gods Wet.