The Common Good, het Algemeen Belang…

Het algemeen belang (Latijn: bonum commune) is datgene dat voor het welzijn van het volk in zijn geheel nuttig, gewenst of nodig is. De term is – hoewel niet eenvoudig te definiëren – toch in de maatschappelijke en politieke discussie binnen democratieën onmisbaar. Ze duidt er beslist niet op wat het volk – als het bijvoorbeeld over allerlei zaken zou stemmen – kennelijk wil. Het omgekeerde is het individueel belang.

Het algemeen belang heeft voorrang op het individueel belang, waardoor bv. onteigening  van overheidswege mogelijk is!

Bron: Wikipedia

Het “Common Good”, is een term die steeds vaker, op de hoogste politieke niveau’s, gebruikt wordt. Zeker als het gaat om zaken als; Klimaat, Vrede en Veiligheid zien we duidelijk dat het “gemeenschappelijk belang” steeds benadrukt wordt. Tot op zekere hoogte is het logisch dat politici en wetgevers rekening houden met het “gemeenschappelijk belang”, zolang hierbij de gewetensvrijheid van de burgers maar niet in het geding komt… En dit is nu precies waar het vandaag-de-dag op mis gaat!

Wie Bepaald het “Common Good”?

Een groot probleem rond het thema van het “Common Good” word duidelijk als we ons de volgende vragen stellen; Wie bepaald wat belangrijk is voor het “Common Good”?  Wat is van belang voor het “Common Good” en wat niet? Zodra de wetgevers van deze wereld gaan vaststellen wat nodig is voor het “Common Good”, zullen er ongetwijfeld mensen in gewetensnood komen…

Voorbeeldje: De wetgevers bepalen dat het van Algemeen Belang is, dat alle kinderen vanaf de leeftijd van 3 jaar oud, op school moeten leren dat niet alle jongetjes, een jongen willen zijn en niet alle meisjes, een meisje willen zijn… In dit les-pakket zal ook de vraag gesteld worden aan de meisjes, of ze het leuk zouden vinden om een jongetje te zijn en aan de jongetjes, of ze graag een meisje zouden zijn??? Ze moeten leren vrij te zijn in deze keuze. Het Algemene Belang hiervan zou dan moeten zijn, dat deze kinderen het later niet raar zullen vinden als ze een trans-gender zouden tegenkomen. Dit voorkomt pest-gedrag en on-begrip.

Het spreekt voor zich, dat bovenstaand voorbeeld, welke helaas niet op fictie gebaseerd is, veel ouders in gewetens-nood zal brengen…

We zullen nu eens verder gaan kijken, naar wie wereld wijd gaat bepalen -wat nodig is- voor het “common Good”. Als we namelijk weten wie gaat bepalen wat nodig is, kunnen we ons ook een beeld vormen naar wat ze zullen bepalen! Hieronder volgt een gedeelte uit een brief die paus Franciscus gezonden heeft aan de regerings-leiders van de wereld. Dit gedeelte is een soort parodie op de Zaligsprekingen van onze Heere Jezus Christus uit Mattheüs 5.  Helaas vinden we veel informatie in de Engelse taal, we hopen op uw begrip hiervoor.

 

MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE
FRANCIS
FOR THE CELEBRATION OF THE
52nd WORLD DAY OF PEACE

1 JANUARY 2019

Good politics is at the service of peace

Blessed be the politician with a lofty sense and deep understanding of his role.

Blessed be the politician who personally exemplifies credibility.

Blessed be the politician who works for the common good and not his or her own interest.

Blessed be the politician who remains consistent.

Blessed be the politician who works for unity.

Blessed be the politician who works to accomplish radical change.

Blessed be the politician who is capable of listening.

Blessed be the politician who is without fear.[5]

Voor de complete brief, zie de link; http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/peace/documents/papa-francesco_20181208_messaggio-52giornatamondiale-pace2019.html

 

Dat wij geloven dat de rooms-katholieke “normen en waarden”, zullen gaan bepalen wat nodig is voor het “Common Good”, is niet slechts gebaseerd op bovenstaande brief. We zien al geruime tijd de aanhoudende oproep van paus Franciscus, ‘ons’ in te zetten voor het “Common Good”. De enorme invloed die de paus momenteel heeft, vervult ook duidelijk wat voorzegt is in de Bijbelse profetieën;

En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.
En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?

Openbaring 13:3-4

Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.

Openbaring 17:2

En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.

Openbaring 17:18

Als nu de rooms-katholieke kerk gaat bepalen wat nodig is, wat mogen we dan verwachten?

Ongetwijfeld zullen ze bepalen dat de gehele schepping een dag van rust nodig heeft. Een dag van herstel voor de gehele aarde en voor het gezin… De zondags-wet zal ongetwijfeld op hun lijst staan! Deze zondags-wet is echter NIET de Sabbat die door de Schepper van hemel en aarde is ingesteld! Als we God willen eren, dan heeft Hij de zevende dag gegeven, gezegend en geheiligd! We eren God als we Zijn zevende-dag Sabbat houden en we eren de roomse macht als we hun zondag houden…

Bekijkt u eens rustig de volgende compilatie die we op internet vonden. Hier ziet u duidelijk hoe “The Common Good” van  de katholieke politiek-religieuze macht, aangenomen is door de machtigste president van de wereld…

 

En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. (De Verenigde Staten van Amerika)
En het oefent al de macht van het eerste beest (Pauselijk Rome) voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest (Pauselijk Rome) aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. (Valse Geestelijke Opwekking)
En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. (Pauselijk Rome was een één-wording van Kerk en Staat, dus het Beeld van dat beest is ook de één-wording van Kerk en Staat.)
En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. (De Kerk krijgt de macht om zelfs Wetten in te stellen, die gehoorzaamd moeten worden, op straffen van de dood!)
En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken (Hun Merkteken is hun Zondag die ze in de plaats stelde van de Ware Sabbat van het Vierde Gebod van God)  geeft op hun rechterhand(Uw Handelen) of op hun voorhoofd (Uw Overtuiging),
en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Openbaring 13:11-17