Standvastige trouw en het geheiligde leven

 

Deze drie Hebreeën bezaten ware heiligmaking. Een oprecht christen vraagt niet naar de gevolgen. Hij vraagt zich niet af: wat zullen de mensen van mij denken als ik dit doe, of: welke consequenties zal het hebben voor mijn wereldse vooruitzichten als ik dat doe. Met een intens verlangen wensen Gods kinderen Zijn wil betreffende hun leven te kennen, opdat hun werken Hem mogen verheerlijken. De Here heeft overvloedig voorzieningen getroffen, zodat de harten en de levens van al Zijn volgelingen onderworpen kunnen worden aan Zijn genade en ze als brandende en schijnende lichten in deze wereld kunnen zijn. Deze getrouwe Hebreeën bezaten grote natuurlijke talenten.

Ze hadden de hoogst mogelijke opleiding gehad en bekleedden nu een ereplaats. Toch bracht dit alles hen er niet toe God te vergeten. Hun bevoegdheden waren onderworpen aan de heiligende invloed van goddelijke genade. Door hun standvastige trouw verkondigden ze de eer van Hem, die hen uit het duister in Zijn wonderbaar licht geroepen had. Door hun wonderlijke bevrijding werden, in aanwezigheid van de grote menigte, Gods macht en majesteit geopenbaard. Jezus zelf bevond Zich naast hen in de brandende oven, en de heerlijkheid van Zijn aanwezigheid overtuigde de trotse koning van Babylon dat het niemand anders dan de Zoon van God kon zijn.

Het licht vanuit de hemel omstraalde Daniël en zijn metgezellen, tot  al hun medewerkers het  geloof verstonden dat hun leven veredelde en hun karakter verfraaide. Door de bevrijding van Zijn getrouwe dienstknechten verklaart de Heer, dat Hij partij zal kiezen voor de verdrukten en de machten zal omver werpen die de autoriteit van de God des hemels verachten.