Een visioen van Christus gekregen

Johannes herinnert zich de wonderbare gebeurtenissen die hij heeft meegemaakt tijdens het leven van Christus. In zijn verbeelding geniet hij weer van de kostbare gelegenheden die hij heeft gehad en putte daaruit troost. Plotseling worden zijn overpeinzingen onderbroken. Hij wordt op duidelijke toon aangesproken. Hij keert zich om naar de stem, en zie! daar staat zijn Heer, die hij heeft liefgehad, met wie hij heeft gewandeld en gesproken, en wiens lijden hij aan het kruis heeft gadegeslagen. Maar wat was de verschijning van de Heiland veranderd! Hij is niet langer

“Een man van smarten, verzocht in krankheid” Jesaja 53:3

Niet langer draagt Hij de kenmerken van Zijn vernedering. Zijn ogen zijn als een vuurvlam, Zijn voeten als blinkend koper, gloeiend als in een oven. Het geluid van Zijn stem is als het geluid van vele wateren. Zijn aangezicht schijnt als de zon in al haar kracht. In zijn hand zijn zeven sterren, welke de leiders van de gemeenten voorstellen. Uit zijn mond komt een scherp, tweesnijdend zwaard, een teken van de macht van Zijn Woord.

Johannes, die zijn Heer zo heeft liefgehad en die standvastig zich vastklemde aan de waarheid, ondanks gevangenisstraf, slagen en doodsbedreiging, kan het gezicht van deze heerlijkheid niet verdragen. Hij valt als dood neer op de grond. Dan legt Jezus Zijn hand op de liggende gestalte van Zijn dienstknecht en zegt:

“Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste,
en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.” Openbaring 1:17, 18

Johannes werd versterkt om in tegenwoordigheid van zijn verheerlijkte Heer te leven en toen werd hem in een heilig visioen het doel van God met Zijn gemeente in de toekomst onthuld. De heerlijke bekoring van het hemels huis werd hem bekend gemaakt. Hij mocht een blik slaan op de troon van God en zag de in het wit geklede schare der verlosten. Hij hoorde muziek van hemelse engelen en de overwinningsliederen van hen, die overwonnen hadden door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis.