God is liefde

“Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.” 1 Johannes 4:8

“God is liefde.” Zijn natuur, Zijn wet is liefde. Zo is het altijd geweest, zo zal het altijd zijn… Iedere openbaring van scheppend vermogen is een uitdrukking van oneindige liefde. Door Zijn vermogen volgen zomer en winter, zaaiing en oogst, dag en nacht elkaar op in hun geregelde afwisseling. Door Zijn Woord ontkiemt het gewas, verschijnt het blad en openen zich de bloemknoppen. Alle goede dingen die wij ontvangen, iedere zonnestraal en iedere regenbui, ieder voedsel, ieder ogenblik dat wij leven, is een liefdegave.

De geschiedenis van de grote strijd tussen goed en kwaad, vanaf de tijd dat deze in de hemel een aanvang nam tot aan de laatste overwinning op de opstandigheid en de volkomen uitroeiing van de zonde, is eveneens een bewijs van Gods onveranderlijke liefde.

De gift van Christus openbaart het hart van de Vader.

God schonk aan onze wereld de wonderbare gave van Zijn eniggeboren Zoon. In het licht van deze daad zouden de bewoners van andere werelden nooit kunnen zeggen, dat God meer zou hebben kunnen doen dan Hij deed om Zijn liefde te tonen voor de mensenkinderen. Hij bracht het offer dat alle berekening trotseert.

Duizenden hebben een verkeerde opvatting over God en Zijn eigenschappen. Zo dienen zij in werkelijkheid een valse god evenals de BaƤl-dienaren.

Aanbidden wij de ware God, zoals Hij is geopenbaard in Zijn Woord, in Christus, in de natuur, of knielen wij voor de een of andere filosofische afgod, die wij in Zijn plaats in het heiligdom hebben gesteld?

God is een God van waarheid. Recht en genade zijn de kenmerken van Zijn troon. Hij is een God van liefde, van medelijden en van liefdevol erbarmen. Op deze wijze heeft Hij Zich voorgesteld in Zijn Zoon, onze Verlosser.

Hij is een God van geduld en lankmoedigheid. Als het Wezen dat wij aanbidden zodanig is, en wij proberen Zijn karakter in ons op te nemen, dan aanbidden wij de ware God.