Is een Wonder altijd van God?

In het Boek Openbaring vinden we veel Profetieën betreffende de gebeurtenissen in de laatste dagen, waar wij in leven. De Bijbel is er duidelijk over, dat er een toename zal zijn van de vele bedrieglijke ‘tekenen en wonderen’, die gedaan zullen worden om de wereld te misleiden. Jezus heeft ons hiervoor al nadrukkelijk gewaarschuwd;

…want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.
Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd!

Mattheüs 24:24

Omdat satan weet dat hij de mensen wel mag misleiden, maar niet kan dwingen te zondigen, zet hij alles in het werk om deze misleidingen zo effectief mogelijk te maken. De meest effectieve misleidingen zijn altijd een mengsel van waarheid en leugen, van donker en licht, van voedsel en gif…

De apostel Paulus begreep de grote gevaren waar de christelijke gemeente aan blootgesteld zou worden en waarschuwt aldus;

hem (de mens der wetteloosheid), wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,
en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.
En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven,
opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

2 Thessalonicenzen 2:9-12

In deze dagen zullen de misleidende wonderen een nieuw hoogtepunt bereiken, welke voorzegt zijn aan de apostel Johannes te Patmos;

En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.

Openbaring 13:13

Vuur uit de Hemel = Valse Opwekking

De wereld-wijde ‘opwekkingsbeweging’ timmert al jaren met veel succes aan de weg… Deze beweging, die vooral de jongeren als doelgroep heeft, verkondigt een evangelie van Jezus Christus, maar zonder de reddende kracht ervan! Het is een evangelie gebaseerd op ‘ervaring en emoties’ en dit is niet het Eeuwig Evangelie dat de Bijbel verkondigt…

Het ware evangelie roept altijd op tot berouw over zonden, verzoening door Christus én een afkeer van de zonde! De overwinning over de zonde wordt behaald door de kracht van de Heilige Geest, die in de bekeerde, gedoopte, gelovige woont. Dat is de Reddende Kracht van het Eeuwig Evangelie!

Hieronder volgt een korte video over een recente MEGA-Opwekkingssamenkomst in de Verenigde Staten (‘Het Beest uit de Aarde’ is de Verenigde Staten, Openbaring 13:11-17). Deze kunstmatige ‘opwekkings-ervaring’ bied alles wat je maar bedenken kunt… Alles in de Naam van Jezus!?! Harde Opwekkings-Muziek om de emoties op te zwepen, Live-genezingen ( Tekenen en Wonderen?!) en indringende, hypnotiserende toespraken van tal van populaire t.v.-predikanten… De grote vraag blijft echter;

Is dit het werk van de Heilige Geest, of is dit het werk van de grote misleider der wereld. (Openbaring 12:9)

 

 

En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen.
Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet.
Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn.
Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.

1 Johannes 2:3-6