Liefde voor God en de mens

Zij die God werkelijk liefhebben, zullen blijk geven van een oprecht verlangen om Zijn wil te verstaan en deze te doen. De apostel Johannes, wiens brieven zo uitvoerig over liefde handelen, zegt:

“Dit is de liefde Gods, dat we Zijn geboden bewaren.”
1 Johannes 5:3

Het kind dat zijn ouders liefheeft, zal dit tonen door vrijwillige gehoorzaamheid, maar het zelfzuchtige, ondankbare kind probeert zo weinig mogelijk voor zijn ouders te doen, hoewel het tegelijkertijd alle voorrechten wenst te genieten die verleend worden aan gehoorzame en trouwe kinderen. Ditzelfde verschil ontdekken we bij hen die voorgeven kinderen van God te zijn. Velen die weten dat ze het voorwerp van Zijn liefde en zorg zijn, en die gaarne Zijn zegen ontvangen, vinden er geen lust in Zijn wil te doen. Ze beschouwen Gods eisen als een onaangename last, Zijn geboden als een pijnlijk juk. Maar wie oprecht zoekt naar heiligheid van hart en leven, verlustigt zich in de wet van God en betreurt alleen dat hij daarin zo erg tekort schiet.

 

Wij hebben het gebod gekregen elkaar lief te hebben zoals Christus ons heeft liefgehad. Hij heeft Zijn liefde getoond door Zijn leven neer te leggen om ons te verlossen. De geliefde discipel zegt dat wij bereid moeten zijn ons leven te geven voor de broederen. Want;

“Een ieder die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief, die uit Hem geboren is.” 1 Johannes 5:1

Als we Christus liefhebben, zullen we hen liefhebben die in leven en karakter op Hem gelijken. En niet alleen dit, maar we zullen ook liefhebben die;

“Geen hoop… zonder God in de wereld zijn” Efeze 2:12

Christus verliet Zijn hemels tehuis en kwam naar de aarde om te lijden en te sterven om zondaars te redden. Voor hen werkt, leed en bad Hij, totdat Hij, gebroken van hart en verlaten door hen voor wie Hij gekomen was, Zijn leven gaf op Golgotha.